PATVIRTINTA

Šilutės F. Bajoraičio

viešosios bibliotekos direktoriaus

2019-01-02 įsakymu Nr. V(2.4)-2

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PAŠYŠIŲ FILIALO VEIKLOS PROGRAMA 2019 M.

 

  1. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filialas, atsižvelgdamas į aptarnaujamo mikrorajono gyventojų poreikius, 2019 m. rengs žodinius ir vaizdinius knygos renginius, skirtus įvairioms bendruomenės narių amžiaus grupėms. Bus paminėti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos, Žemaitijos ir Vietovardžių metai. Tradiciškai bus minimos Valstybės šventės, įžymios datos bei sukaktys, rašytojų jubiliejai. Vyks naujų knygų sutiktuvės ir kiti kultūriniai renginiai, rengiamos profesionalaus ir mėgėjiško meno, tautodailininkų, fotografų parodos, jų pristatymai. Organizuojami edukaciniai – kūrybiniai užsiėmimai, skatinantys domėjimąsi mūsų krašto tautodailės istorija, papročiais ir tradicijomis.

2019 m. Pašyšių filiale didelis dėmesys bus skiriamas vartotojų informaciniams, skaitymo, kultūriniams poreikiams tenkinti, prieigos prie informacinių šaltinių plėtrai, skaitymo skatinimui, literatūros sklaidai ir aktualizavimui, kraštotyrinės medžiagos kaupimui ir sklaidai, vartotojų aptarnavimo kultūrai ir paslaugų plėtrai gerinti.

Bibliotekos lankytojams bus nuolat padedama įgyti bei tobulinti naudojimosi kompiuteriu įgūdžius individualiai bei mokymosi grupėse. Bus skiriamas dėmesys pagyvenusių žmonių saugumui internete, mokant juos saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, formuojant tinkamus bendravimo įgūdžius internete, supažindinant su naujomis visuomenei teikiamomis elektroninėmis paslaugomis. Vykdant Lietuvos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos, asociacijos „Langas į ateitį“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir kt. partnerių projektą „Prisijungusi Lietuva“ bus organizuojami skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams ir kitos veiklos.

2019 m. toliau sieks pritraukti naujus skaitytojus, juos supažindinti ir skatinti naudotis  bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Tarp skaitytojų vaikų bus propaguojamos ne tik naujos technologijos, bet ir dalyvaujama, skaitymo skatinimo ,,Vasara su knyga“ ir ,,Atverk duris vasarai“ akcijose, populiarinama vaikų literatūra. Toliau tęsiama vaikų neformalaus švietimo veikla ,,Naminuko palėpėje“.

 

  1. VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI IR RODIKLIAI

Eil. Nr.

Veiklos sritis

Vertinimo kriterijai

Rodikliai

2.1.

Bibliotekos lankytojų aprūpinimas nauja informacija

2.1. Dokumentų fondo formavimas

2.1.1.1.            336

 

2.2.

Modernių ir tradicinių paslaugų lankytojams teikimas

2.2.1. Vartotojų skaičius

2.2.1.1              240

2.2.2. Lankytojų skaičius

2.2.2.              4900

2.2.3. Gyventojų sutelkimo procentas

2.2.3.1.             24,1 %

2.2.4. Dokumentų išduotis

2.2.4.1            5800

2.2.5. Fondo apyvarta

2.2.5.1.             0,7%

2.2.6. Kompiuterių skaičius

2.2.6.1.                5

2.2.7. Mokymų skaičius

2.2.7.1.                2

2.2.8. Apmokytų gyventojų skaičius (grupėmis ir individualiai)

2.2.8.1.             160

2.2.9. Bibliografinių užklausų skaičius

2.2.9.1.             400

2.3.

Darbo organizavimas ir administravimas

2.3.1. Dalyvavimo posėdžiuose ir pasitarimuose skaičius

2.3.1.1.                 9

2.3.2. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius

2.3.2.1.                  1

2.4.

Kultūrinė-šviečiamoji veikla

2.4.1. Žodinių renginių skaičius

18

2.4.2. Parodų skaičius

12

2.5.

Bibliotekos įvaizdžio formavimas

2.5.1. Straipsnių skaičius spaudoje

 6

2.5.2. Straipsnių skaičius bibliotekos tinklalapyje

10

2.5.3. Reklaminių leidinių skaičius

2.5.3.1                 35

2.6.

Dalyvavimas projektuose ir programose

2.6.1. Vykdomi ilgalaikiai projektai ir programos

 

2.6.1.1. Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 m. programa

2.6.1.2. Rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui  2015–2020 m.  programa

2.6.1.3 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir kt. partnerių projektas „Prisijungusi Lietuva“

2.6.2. Naujų projektų skaičius

2.6.2.1.           0

2.7.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

2.7.1. Partnerių skaičius

2.7.1.1.            3

2.8.

Tarptautiniai ryšiai ir dalyvavimas šalies bei vietos bendruomenių  veikloje

2.8.1. Bendradarbiavimas su užsienio bibliotekomis

2.8.1.1.            0

2.8.2. Bendradarbiavimas su kitomis šalies bibliotekomis

2.8.2.1.            0

2.8.3. Bendradarbiavimas su vietos įstaigomis ir organizacijomis

2.8.3.1 Juknaičių seniūnija

2.8.3.2. Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyrius

2.8.3.3. Pašyšių  kaimo bendruomenė

2.8.4. Perskaityti pranešimai

2.8.4.1.           1

2.9.

Kita veikla

2.9.1. Dalyvavimas įvairiuose komitetuose, asociacijose,

komisijose

2.9.1.1. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šilutės  skyriaus narė

2.9.1.2.  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos  profesinės sąjungos narė

2.9.1.3 Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbo tarybos pirmininkė

 

3. KULTŪRINIAI, INFORMACINIAI, MOKOMIEJI RENGINIAI

 

Eil. nr.

Data

Renginio  pavadinimas

Vieta

Atsakingas

3.1.

01-03

Macikų socialinių  globos namų užimtumo grupės ,,Vytelė“ darbų paroda ,,Karklo kelias“ (vad. Danutė Grikšienė).

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.2.

01-12d

14.00 val.

„Lietuvos šimtmetį palydint....“: stalo žaidimų popietė

,,Pažink Lietuvą“. Skirta sausio 13-ąjai paminėti.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.3.

02-07

Šilutės rajono vaikų meno mokyklos Kintų dailės skyriaus mokinių piešinių paroda ,,Užgavėnių kaukė“ (mokyt. Romas Tarvydas).

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.4.

02.08d.

11.00 val.

Kompiuterinio raštingumo mokymai Juknaičių pagr. m-klos Pašyšių skyriaus mokinukams ,,Saugūs vaikų internetiniai puslapiai“. Skirta saugaus interneto savaitei.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.5.

02.21.

11.00 val.

Lietuvninkų tarmės pamokėlė Juknaičių pagrindinės m- klos Pašyšių skyriaus pradinukams, naudojant praktines užduotis iš edukacinio sąsiuvinio išleisto Šilutės H. Šojaus muziejaus (mokytojos Ilona Papieviene, Irena Šerkienė). Skirta kalbos dienai.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.6.

03 mėn.

Lietuvos nacionalinis diktantas. Tiesioginė LRT radijo transliacija.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.7.

03.07

Dailininkės-grafikės Reginos Urbytės – Vytuvienės

(Šilutė) grafikos darbų parodos pristatymas dalyvaujant autorei.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.8.

03.27 d.

11.00 val.

Terapinių pasakų popietė ,,Prie širdelės pust pust...“ Juknaičių pagr. m-klos Pašyšių skyriaus mokinukams. Skirta veiksmo savaitei be patyčių.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.9.

03-04 mėn.

Atvirų durų mėnuo bibliotekoje: gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu, konsultacijos lankytojams.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.10.

04.03

Žodžio varžytuvės ,,Pabirę knygos puslapiai“ Juknaičių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniams. Skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.11.

04-04

Birutės Morkevičienės (Šilutė) fotografijų paroda

,,Pasivaikščiojimai...“.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.12.

04-21d.

11.00 val.

Kūrybinė edukacinė popietė ,,Mažųjų velykaitės“: didžiojo margučio kūrimas 2019 m. ,,Naisių vasaros“ konkursui.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.13.

04- 26d.

15.00 val.

Birutės Morkevičienės (Šilutė) knygos ,,Būties namai“ pristatymas Pašyšių bibliotekoje.

Skirta Nacionalinei bibliotekininkų savaitei.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.14.

05-02

Dailės mokytojos- metodininkės Ramunės Petrikienės

(Šilutė) tapybos darbų paroda ,,Žydinti paletė“.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.15.

05.10 d.

15.00 val.

Edukaciniai- kūrybiniai užsiėmimai pašyšiečiams

,,Sutažo fantazijos“. Užsiėmimą veda Dalia Šikšnienė.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.16.

06-21d.

Išvažiuojamasis -pažintinis renginys ,,Mūsų senieji dvarai ir bažnyčios“, dalyvaujant Pašyšių ir Juknaičių bendruomenės nariams. Skirta Žemaitijos metams paminėti

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.17.

06-06

Šilutės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda ,,Ateinančiom kartom“.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

 

3.18.

06-08 mėn.

Akcijos ,,Atverk duris vasarai“ užsiėmimai vaikams ir jaunimui ,,Spalvota vasara bibliotekoje“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.19.

07-02

Fotodokumentikos paroda iš asmeninių pašyšiečių archyvų ,,Artimi ir pažįstami vaizdai iš praeities“. Skirta vietovardžių metams paminėti.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.20.

09-05

Macikų socialinių globos namų užimtumo grupės ,,Molinukai“ darbų paroda (vad. Beata Vaitelienė).

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.21.

09-03

Paroda „EX LIBRIS. VILHELMUI STOROSTUI-VYDŪNUI – 150“

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.22.

09-06d.

11.00 val.

Kūrybinis- edukacinis užsiėmimas ,,Ten prie Baltijos krantų...“ Juknaičių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniams. Skirta Baltijos jūros dienai.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.23.

10-04

Keliaujanti dokumentikos paroda

„Antanas Smetona (1874 – 1944) – signataras, prezidentas, tautininkas“. Skirta Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metams.

VB Pašyšių

filialas

D. Adomavičienė

3.24.

11-07

Tautodailininko Vladislavo Gorbatovo tapybos darbų paroda ,,Būties  monologas“

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.25.

11-08 d.

13.00 val.

Kompiuterinio raštingumo mokymai ,,Planšetinių kompiuterių galimybės senjorams“.

Skirta senjorų dienų internete savaitei.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.26.

12-05

Šilutės rajono vaikų meno mokyklos Kintų dailės skyriaus mokinių piešinių paroda ,,Atvirukai“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.27.

12-06d.

16.00 val.

Muzikinis- literatūrinis pavakarys ,,Sutikim Kalėdas kartu...“. Romansus atliks Inkalių folklorinis ansamblis ,,Dainoriai“ (vad. Virginija Rukšnaitienė). Skirta akcijai „Knygų Kalėdos“.

VB Pašyšių filialas

D. Adomavičienė

3.28.

12-06 d.

17.00 val.

Kūrybiniai – edukaciniai kvilingo užsiėmimai ,,Suraitytas pasaulis“ Pašyšių jaunimui.

VB Pašyšių  filialas

D. Adomavičienė

3.29.

12-20 d.

11.00 val.

Kalėdiniai skaitymai ,,Kalėdų pasaką angelas sekė...“, dalyvaujant Juknaičių pagrindinės m- klos Pašyšių skyriaus pradinukams ir jų tėvams.

VB Pašyšių  filialas

D. Adomavičienė

3.30.

12-21,28d.

13.00 val.

Kūrybinės dirbtuvės ,,Pasikvieskime Kalėdas“.

VB Pašyšių  filialas

D. Adomavičienė

 

4. DARBAS SU SKAITYTOJAIS

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

4.1.

Supažindinti pirmos klasės, priešmokyklinio ugdymo grupės mokinius ir naujus skaitytojus su biblioteka ir  jos naudojimosi  taisyklėmis, bibliotekos fondais, knygų klasifikacija ir įvairove.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

4.2.

Aptarnauti neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus namuose ( 2 sk.) ir knygnešystės būdu (9 sk.).

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

4.3.

Nuolat dirbti su skaitytojais-skolininkais: lankant juos namuose susigrąžinti išduotus bibliotekos dokumentus; telefonu, elektroniniu paštu siųsti priminimus apie negrąžintus leidinius. 

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

4.4.

Bendrauti su lankytojais individualiai, pokalbio metu išanalizuoti jų poreikius, padėti ieškoti reikiamos literatūros bibliotekos fonde.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

4.5.

Teikti mokamas ir nemokamas paslaugas bibliotekos vartotojams.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

4.6

Organizuoti kūrybinius, lavinamuosius ir skaitymo skatinimo užsiėmimus neformalaus vaikų ugdymo būrelyje ,,Naminuko palėpė“.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

4.7.

Nuolat atnaujinti skaitytojų duomenis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemėje .

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

4.8

Rinkti iš tėvų paraiškas dėl asmens iki 16 metų registravimo bibliotekoje.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

 

5. INFORRMACINĖ VEIKLA

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

5.1.

Sistemingai informuoti bibliotekos vartotojus apie naujai gautą literatūrą.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

5.2.

Rengti kompiuterinio  raštingumo mokymus ir individualias konsultacijas bibliotekos vartotojams.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

5.3.

Supažindinti bibliotekos skaitytojus su LIBIS programos knygų paieška elektroniniame knygų kataloge

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

5.4.

Propaguoti biblioteką, gerinti ryšius su vietos bendruomene, pasitelkiant rajoninę spaudą. Apie bibliotekoje įvykusius renginius informaciją teikti Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriui, žiniasklaidai.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

5.5.

Informuoti gyventojus apie bibliotekoje vyksiančius renginius internete, Pašyšių viešosiose erdvėse, reklaminiuose leidiniuose.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

5.6.

Atsakyti į skaitytojų bibliografines užklausas, naudojantis interneto paslaugomis ir bibliotekos fondais padėti susirasti įvairią mokymo medžiagą.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

5.7.

Skelbti akciją,, Atvirų durų mėnuo bibliotekoje-gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu, konsultacijos lankytojams.

D. Adomavičienė

03-04 mėn.

5.8.

Nuolat teikti duomenis apie gyventojų individualaus ir grupių mokymo, konsultavimo  apskaitą VB  informacijos skyriui

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

5.9.

Informuoti bibliotekos lankytojus apie tiesiogines transliacijas iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

5.10.

 Dalyvauti ir organizuoti projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymus gyventojams ir vykdyti kitas projektines veiklas

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

6. FONDO FORMAVIMAS

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

6.1.

Pagal bibliotekinius reikalavimus nuolat tvarkyti bibliotekos knygų fondą .

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

6.2.

Vadovaujantis fondo apskaitos nuostatais vesti tikslią skaitytojų pamestų ir vietoje jų  priimtų spaudinių apskaitą.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

6.3.

Priimti iš VB gautus naujus spaudinius, sutikrinti juos su lydimuoju lydraščiu, įtraukti į bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygą.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

6.4.

Atrinkti iš fondo susidėvėjusią, praradusią aktualumą literatūrą, surašyti knygų nurašymo aktus ir juos pateikti VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriui.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

6.5.

Metų eigoje nuolat peržiūrėti dokumentų fondus, tvarkyti ir klijuoti susidėvėjusius ar skaitytojų sugadintus dokumentus.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

6.6.

Sudaryti skaitytojų dovanotų dokumentų sąrašą (akcija „Knygų Kalėdos“ ir kt.) ir pateikti VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriui.

D. Adomavičienė

Gruodis

 

7. KRAŠTOTYROS VEIKLA

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

7.1.

Pildyti kraštotyrinę kartoteką analiziniais įrašais iš 2019 m.  rajoninių periodinių leidinių („Pamarys“, „Šilokarčema“, „Šilutės naujienos“), respublikinės periodinės spaudos (laikraščių ir žurnalų)  šaltinių.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

7.2.

Kaupti, saugoti ir populiarinti kraštotyrinę medžiagą elektroninėse laikmenose ir tradiciniu būdu.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

7.3.

Rinkti ir sisteminti kraštotyrinę medžiagą vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui  2015–2020 m.  programa.

Pildyti bylas ,, Pašyšių bendruomenė“ ir ,,Pašyšių mokyklos istorija“ nauja medžiaga, ieškant informacijos rašytiniuose šaltiniuose, internete, asmeniniuose archyvuose.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

7.4.

Rengti fotografijų, liaudies meistrų darbų ir kitų etninės kultūros vertybių parodas, organizuoti renginius, puoselėjančius etninę kultūrą, krašto papročius ir tradicijas.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

7.5.

Sudaryti sąlygas  mokytis lietuvininkų krašto tarmės neformalaus švietimo renginiuose.

D. Adomavičienė

Vasaris

 

8. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, METODINĖ VEIKLA

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

8.1.

Kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaujant viešosios bibliotekos pasitarimuose, seminaruose ir įvairiuose mokymuose .

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

8.2.

Domėtis šiuolaikinėmis technologijomis ir bibliotekininkystės naujienomis, dalintis gerąja darbo patirtimi ir bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

 

9. KITI DARBAI

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Atlikimo data

9.1.

Organizuojant bibliotekos veiklą glaudžiai bendradarbiauti su Pašyšių kaimo bendruomene, Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriumi,  Juknaičių seniūnija ir kitomis Šilutės rajono organizacijomis.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

9.2.

Parengti 2020 m. filialo veiklos programą ir pateikti  VB direktoriaus pavaduotojui.

D. Adomavičienė

11-12 mėn.

9.3.

Parengti 2019 m. statistinę ir tekstinę filialo veiklos ataskaitas ir pareikti VB BKS.

D. Adomavičienė

01 mėn.

9.4.

Pildyti bibliotekos apskaitos dokumentus: Bibliotekos darbo dienoraštį, Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygą, Skaitytojų pamestų ir į vietą grąžintų dokumentų apskaitos knygą, parodų registracijos, perdavimo ir laikino naudojimo žurnalą ir kt.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

9.5

Pateikti paraišką Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai dėl Kultūros paso paslaugų rinkino.

D. Adomavičienė

01 mėn.

9.6

Sudaryti akcijos ,,Atverk duris vasarai” renginių programą.

D. Adomavičienė

05 mėn.

9.7.

Dalyvauti akcijose  ,,Vasara su knyga“, ,, Atverk duris vasarai”.

D. Adomavičienė

06-08 mėn.

9.8.

Interneto svetainėje  www.pasysiubiblioteka.lt teikti, skelbti, atnaujinti informaciją apie Pašyšių bibliotekos veiklą.

D. Adomavičienė

01-12 mėn.

 

SUDERINTA

 

Juknaičių seniūnas                                                                                 Alfredas Gaubys

Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorė                                            Violeta Šimelionienė

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos

Pašyšių filialo bibliotekininkė                                                                Danutė Adomavičienė