PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės

 2019-01-02 įsakymu Nr. V(2.4)-2  

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PAŠYŠIŲ FILIALO METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filialas, atsižvelgdamas į aptarnaujamo mikrorajono gyventojų poreikius, 2018 m. rengė žodinius ir vaizdinius knygos renginius, skirtus įvairioms bendruomenės narių amžiaus grupėms. Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti organizavo renginių ciklą,, Išpinsiu Lietuvą širdy...“ ir pavakarį ,, Čia mūsų namai“ . Vilhelmo Storosto Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti bibliotekoje buvo eksponuojamos Vydūno kultūros centro vaikų piešinių ir fotografijų parodos ,, Žalia gyvenimo spalva“, ,, Vydūno portretai“ , suorganizuotas išvažiuojamasis - pažintinis renginys „Ten, kur vaikščiojo Vydūnas...“. Tradiciškai buvo minimos žymių žmonių, rašytojų jubiliejinės datos, rengiamos dokumentų ir literatūros parodos, jų pristatymai, popietės su garsiniais knygų tekstų skaitymais, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Buvo rengiamos profesionalaus ir mėgėjiško meno, tautodailininkų: Rūtos Emigart Čiuželienės karpinių ,, “ Iš praeities į dabartį“, tautodailininkės Nijolės Titienės papuošalų iš odos ,,Moteriški niekučiai“, Stanislovo Meškausko užgavėnių kaukių „Morės svita“ ir Sauliaus Šedžio tapybos darbų ,,Pasivaikščiojimai su dailininku“ parodos, jų pristatymai. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas socialiai jautrioms visuomenės grupėms, turinčioms ribotą prieigą prie informacijos: senyvo amžiaus asmenims ir vaikams. Jaunieji lankytojai dalyvavo „Vaikų linijos“ organizuotoje akcijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ‘ 2018“, „Saugaus interneto savaitė“.

Siekiant gerinti vaikų užimtumą, bibliotekoje veikia vaikų raiškos erdvė ,,Naminuko Palėpė“. Joje vaikams sudarytos galimybės saviraiškai: veikia stalo žaidimų ir įvairios meninės veiklos kampelis. Savaitgaliais ir vasaros atostogų metu organizuojamos įvairios edukacinės veiklos, skatinančios vaikus domėtis literatūra, krašto papročiais ir tradicijomis. 2018 metais biblioteka dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro iniciatyvoje ,,Atverk duris vasarai „ir tapo lauretu. Už dalyvavimą šioje iniciatyvoje biblioteka apdovanota švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės padėkos raštu bei edukacine- pažintine kelione į Suomiją. Birželio- rugpjūčio mėnesiais bibliotekos skaitytojai dalyvavo akcijoje ,,Vasara su knyga“. Per ataskaitinius metus biblioteka aptarnavo 237 skaitytojus ir 86 interneto vartotojus. Bibliotekoje apsilankė 4877 lankytojai. Skaitytojams išduota 5712 įvairių dokumentų.

Filialo prieinamumas. Bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone 2018 m. gyveno 1002 gyventojas. Pašyšių mikrorajoną sudaro Menklaukiųi, Tarvydų, Rumšų, Vaitkaičių, Naujininkų, Okslindžių, Piktaičių, Gurgždžių gyventojai. Pašyšių biblioteka įsikūrusi pačiame gyvenvietės centre, buvusiame vaikų darželio pastate, kitoje pastato dalyje Juknaičių pagr. m-klos Pašyšių skyrius ir Pašyšių medicinos punktas.

 

Fondo formavimas

 

 

Knygų fondo pokyčiai 2018 metais (fiz. vnt.)

 

Fondo dydis

2018 -01-01

Gauta

Nurašyta

Fondo dydis

2019 -01-01

Knygų fondo pokytis (+ -)

8690

336

331

8695

+5

 

Filialo fonde dokumentų (fiz.vnt. ir pav.)

2017 m.

2018 m.

Skirtumas

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt..

Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

8690    

5510

8695

5703

+5

+193

 

Per metus filialas gavo dokumentų (fiz.vnt. ir pav.)

2017 m.

2018.. m.

Skirtumas

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt..

Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

283

224

336

230

+53

+112

 

Per metus nurašyta dokumentų (fiz.vnt. ir pav..)

2017 m.

2018 m.

Skirtumas

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt..

Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

41

0

331

37

+290

+37

 

Bendras fondo apyvartos rodiklis . (lyginamoji analizė su 2017. m.)

 

2017 m.

2018 m.

Skirtumas

0,7

0,65

-0,05

Vartotojų aptarnavimas

Nestacionarinis aptarnavimas 

Knygnešių skaičius (lyginamoji analizė su 2017 m.)

 

Knygnešių skaičius

Aptarnaujamų. skaitytojų skaičius

Literatūros išduotis (fiz. vnt.)

2017

2018

Skirtumas

2017

2018

Skirtumas

2017

2018

Skirtumas

5

10

+5

5

11

+6

203

67

-136

 

   2018 metais bibliotekos darbuotoja nestacionariniu būdu aptarnavo 3 senyvo amžiaus ir judėjimo negalią turinčius skaitytojus. Pas juos apsilankyta 74 kartus, pristatyta fiz.125 vnt. spaudinių.

 

Vartotojų telkimas

 

Mikrorajone gyvenančių skaičius ir sutelkimo procentas (lyginamoji analizė su 2017 m.)

 

Mikrorajono gyventojų skaičius

Gyventojų sutelkimo %

2017

2018

Skirtumas

2017

2018

Skirtumas

1002

981

-21

24,4

24,2

-0,02

 

Vartotojų skaičius (lyginamoji analizė su 2017 m.)

 

Vartotojų skaičius:

2017

2018

Skirtumas

Suaugusių skaitytojų

189

185

-4

Skaitytojų vaikų

56

52

-4

Iš viso

245

237

-8

 

Vartotojų sudėtis (lyginamoji analizė su 2017 m.)

 

 

Vartojojų grupės:

2017

2018

Skirtumas

Vaikai ir jaunimas

89

80

-9

Darbininkai

25

22

-3

Tarnautojai

29

24

-5

Bedarbiai

16

19

+3

Senjorai ir neįgalūs

39

40

+1

Studentai

7

8

+1

Ūkininkai

12

12

  0

Kiti

28

32

+4

 

Apsilankymų skaičius ir lankomumas (lyginamoji analizė su 2017 m.)

 

 

Apsilankymų skaičius

Lankomumas

2017

2018

Skirtumas

2017

2018

Skirtumas

5241

4886

-355

21,4

20,6

-0,8

 

 

Literatūros išduotis ir skaitomumas(lyginamoji analizė su 2017 m.)

 

 

 

Literatūros išduotis

Skaitomumas

2017

2018

Skirtumas

2017

2018

Skirtumas

Suaugusių skaitytojų

4875

4511

-364

25,8

24,4

-1,4

Skaitytojų vaikų

1505

1201

-304

26,9

21,4

-5,5

Iš viso:

6380

5712

-668

26

24,1

-1,9

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodinių leidinių išduotis (lyginamoji analizė su 2017 m.)

 

 

Išduotis iš viso:

Grožinės literatūros išduotis

Šakinės literatūros išduotis

Periodinių leidinių išduotis

2017

2018

Skirtumas

2017

2018

Skirtumas

2017

2018

Skirtumas

 

3414

2874

-540

320

186

-134

2646

2652

+6

 

2018 metais periodinius leidinius skaitė 77 bibliotekos vartotojai: 52 suaugę ir 25 vaikai.

 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas

Visus metus pirmos klasės, priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai ir nauji skaitytojai supažindinami su biblioteka ir jos naudojimosi taisyklėmis, bibliotekos fondais, knygų klasifikacija ir įvairove. Bendraujant su lankytojais individualiai, pokalbio metu analizuojami jų poreikiai, padedama ieškoti reikiamos literatūros bibliotekos fonde.

2018 metais bibliotekos lankytojai sistemingai informuoti apie naujai gautą literatūrą, skaitytojai supažindinti su LIBIS programos knygų paieška elektroniniame knygų kataloge, dokumentų rezervavimo ir užsakymo paslaugomis.

 

El. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Lankytojų skaičius

Renginiai

1.

Atminties akmens , skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, atidengimas. Pavakarys ,, Čia mūsų namai“ dalyvaujant Pašyšių jaunimo ir bendruomenės nariams, Juknaičių moterų vokaliniam ansambliui ,,Vėjūnė“( vadovė Jūratė Šakienė), kalviui Nerijui Paleckiui( Stoniškiai).

2018-02-15

94

2.

Juknaičių mėgėjų teatro spektaklis,, Bobutės susipyko“.Skirta teatro dienai.

2018-03-24

50

3.

,, Žodžių atspindžiai su muzikos prieskoniu“ –kraštiečio Marijaus Budraičio kūrybos skaitymai ir Ado Nausėdos kūrybos pristatymas Pašyšių gyventojams.

2018-04-27

22

4.

Akcijos,, senjorų dienos internete“ tiesioginių transliacijų stebėjimas ir aptarimas.

2018-11-05

14

5.

Mokymai senjorams,, Elektroninės paslaugos „

2018-11-09

7

Edukacijos

6.

Papuošalų iš odos gaminimo edukacinis užsiėmimas

,,Moteriški niekučiai“. Užsiėmimą veda tautodailininkė Nijolė Titienė (Šilutė).

2018-03-11

6

7.

Tautodailininkės Rūtos Emigart Čiuželienės (Šilutė) darbų pristatymas Pašyšių bendruomenei ir edukacinis užsiėmimas ,,Iškarpykime meilę savo kraštui“.

 

2018-11-23

26

Parodos ir jų pristatymai

8.

Keliaujanti ekspozicija „Mažosios Lietuvos asm10.enybės – lietuvių tautos atgimimui“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų (Martynas Jankus, Erdmonas Simonaitis, Fridrichas Bajoraitis-Paukštelis, Vilius Gaigalaitis, Jonas Vanagaitis, Kristupas Lekšas) nuopelnų Lietuvos valstybingumo raidai įprasminimui, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui

2018-01-12

65

9.

Tautodailininko Sauliaus Šedžio ( Šilutė) tapybos darbų paroda ,, Pasivaikščiojimai su dailininku“

2018-02-01

71

10.

Stanislovo Meškausko ( Juknaičiai) Užgavėnių kaukių paroda „Morės svita“.

2018-03-01

85

11.

Vydūno kultūros centro vaikų piešinių paroda,, Žalia gyvenimo spalva“, skirta Vydūno metams paminėti.

2018-04-05

85

12.

Natalijos Domarkienės ( Juknaičiai) paukščių statulėlių paroda.

2018-04-07

73

13.

Šilutės pirmosios gimnazijos mokinių dirbinių iš odos paroda ,,Miniatiūros“ (mokytoja Nijolė Titienė).

2018-05-03

42

14.

Šilutės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda ,, Ieškojimai“

2018-06-13

 

15.

Kintų Vydūno kultūros centro fotoparoda ,, Vydūno portretai“, skirta Vydūno metams.

2018-10-09

46

16.

Rūtos Emigart Čiuželienės (Šilutė) darbų paroda “ Iš praeities į dabartį“

2018-11-06

64

Renginiai vaikams

17.

Lietuvos šimtmetį pasitinkant: instaliacijos ,,Išpinsiu Lietuvą širdy...“ kūrybinės dirbtuvės. Skirta Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

2018-01-12

17

18.

Kūrybinė- literatūrinė popietė ,, Seniai seniai gyveno Šarlis Pero...“

2018-01-16

15

19.

Kūrybinė- literatūrinė popietė "Dundulis dunda akivaro tiltais“, skirta Martyno Vainilaičio 85-ioms gimimo metinėms.

2018-01-26

11

20.

Kūrybinė- literatūrinė popietė ,,Močiutės dainos gimtinei“, pagal Sigito Gedos kūrybą.

2018-02-06

11

21.

Diskusija ,, Gimę skaitmeninėje eroje…“. Skirta saugaus interneto savaitei.

2018-02-10

8

22.

Atviručių gaminimo edukaciniai –kūrybiniai užsiėmimai ,,Aš  Lietuvą“

2018-02-14

17

23.

Kūrybinė- literatūrinė popietė,, Užkimusio vakaro istorijos kartu su Juozu Erlicku“.

2018-02

12

24.

Kalbinių žaidimų popietė ,, Mūsų skambieji vardai“ skirta kalbos dienai.

2018-03-06

13

25.

Edukacinė popietė,, Draugystės receptas“ , skirta savaitei be patyčių.Svečiuose Tauragės AVPK Šilutės r. PK veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja , bendruomenės pareigūnė Jurgita Kaktienė

2018-03-27

18

26.

Žaidimų viktorina ,,Kai paukščiai giedojo...“.

2018-04-03

19

27.

,,Mažųjų velykaitės“: didžiojo margučio kūrimas 2018 m. ,,Naisių vasaros“ konkursui.

2018-04-07

16

28.

Ingormacinė pamokėlė ikimokyklinukams,, Sveikas, susipažinkime – aš kompiuteris“

2018-04-28

8

29.

Kūrybinis- edukacinis užsiėmimas ,, Knygos kelias“.

2018-05-08

14

30.

Mokymai ,, Apple iPad“ programėlės pradinukams“.

2018-05-22

10

31.

,,Aš ir tu mokomės kartu“- literatūrinė popietė su tėveliais

2018-09-24

22

32.

,,Aš ir tu mokomės kartu“- literatūrinė popietė su tėveliais.

2018-10-09

11

33.

Kūrybinis – literatūrinis rytmetis ,, Šiurpės“

2018-10-126

12

34.

Kūrybinė- literatūrinė popietė ,,Pasivaikščiojimai Stiklių gatve kartu su Violeta Palčinskaite“.

2018-11-28

15

35.

Kalėdiniai skaitymai,, Kalėdų pasaką angelas sekė...“

2018-12-16

18

Akcijos ,, Atverk duris vasarai“ renginiai

36.

Akcijos,, Atverk duris vasarai‘‘ ‚atidarymo šventė, skirta vaikų gynimo dienai.

2018-06-01

17

37.

,, Kelionė į vasarą“- kūrybiniai užsiėmimai vaikams.

2018-06-14

13

38.

,, Vasara pienės pūke“- kūrybiniai užsiėmimai vaikams.

2018-06-21

12

39.

,, Vasaros naktį kai rasa krito...“edukaciniai užsiėmimai jaunimui

2018-06-23

11

40.

Interaktyvių ir stalo žaidimų popietė. Kompiuterinio raštingumo mokymai, jaunimo ir vaikų užsiėmimai su dronais.

2018-06-28

16

41.

Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo stovykla

 „Biblioteka keičiasi kartu su tavimi“.

 

2018-07-03 iki

2018-07-07

66

42.

,,Mažųjų teatro ieškojimai“- kūrybiniai užsiėmimai vaikams

2018-08-16

3

43.

,,Variacijos knygos tema“- kūrybiniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui.

2018-08-23

9

44.

Akcijos,, Atverk duris vasarai“ uždarymo šventė,,Vasaros pėdsakai rudens lape“ ,vaikų darbų parodos pristatymas

2018-08-30

9

Edukacijos

45.

Šeštadieninės kūrybinės dirbtuvės,, Pasikvieskime Kalėdas“

2018-12-08,15,18,22

52

                   Iš viso:

 

 

Paslaugos

Mokamos paslaugos vartotojams buvo teikiamos vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais: 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1- 2244 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ ir 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1- 394 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

Lankytojai turi galimybę bibliotekoje spausdinti, kopijuoti, skenuoti įvairius dokumentus.

2018 m. gautos lėšos už teikiamas mokamas paslaugas – 68,41€. Padaryta 921 kopijų už 60,61€: spausdinimas - 505 kop. už 35,35€, kopijavimas –416 kop. už 24,96 €, 25 vnt..Parduota 9 skaitytojų pažymėjimai už 8,10€.

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas

 

Straipsniai spaudoje apie filialo veiklą (lyginamoji analizė su 2017 m.)

 

 

2017

2018

Skirtumas

Periodinėje spaudoje

12

12

0

Elektroniniuose laikraščiuose ir interneto svetainėse

29

24

-5

Bibliotekos interneto svetainėje

21

22

+1

Iš viso:

62

58

-4

Iš jų profesionalių bibliotekininkų

61

56

-5

Žiniasklaidos atstovų ir kt.

1

2

+1

 

Informacinė veikla.

Pašyšių filiale įrengtos 5 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 1 - bibliotekininkės, 5 – vartotojams, veikia 2 daugiafunkciniai aparatai .

2018 m. interneto prieigos paslaugomis naudojosi 86 vartotojai.

Bibliotekos lankytojai buvo konsultuojami paieškų internete ir kompiuterinio raštingumo klausimais, bibliotekoje vyko grupiniai ir individualūs kompiuterinio raštingumo mokymai. Individualių mokymų metu apmokė 80 internetinių vartotojų viso -54,1 val., organizavo 3 grupinius kompiuterinius mokymus, kuriuose dalyvavo 23 vartotojai- mokymų trukmė – 6 val.

Vyko tiesioginė transliacijos iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos . Mikrorajono gyventojai nuolat informuojami apie esamus ir būsimus renginius viešindama gyvenvietės stenduose, internetinėje erdvėje. Konsultacijų skaičius 301, Konsultuotų žmonių skaičius194.

 

Bibliotekos informacinis fondas 2018 metais naujais dokumentais nepasipildė, Fondą sudaro 184 fiz. vnt. dokumentų.

Įvykdytų informacinių užklausų skaičius 512 iš jų: faktografinių 0; tikslinamųjų 347; adresinių 54; teminių111.Informacines užklausa pateikė: 246 suaugusieji ir 266 vaikai.

Internetas

Interneto vartotojų skaičius 86 , viešosios interneto prieigos seansų skaičius:989, viešosios interneto prieigos seansų trukmė:995,16val.

Kraštotyros veikla

Biblioteka kaupia, saugo ir populiarina kraštotyrinę medžiagą elektroninėse laikmenose bei tradiciniu būdu. Šiais metais kraštotyrinė kartoteka papildyta 18 analiziniais įrašais iš einamųjų metų rajoninės („Pamarys“, „Šilokarčama“, „Šilutės naujienos“) periodinės spaudos (laikraščių ir žurnalų). Iš periodinių spaudinių renkama medžiaga apie Pašyšių kraštą bei jo gyventojus.

Bibliotekos kraštotyros fondas 2018 metais papildytas1 fiz. vnt. dokumentų. Fondą sudaro 33 fiz. vnt. dokumentų.

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. programa biblioteka nuo 2015 metų renka ir sistemina kraštotyrinę medžiagą apie Pašyšių bendruomenės įkūrimo istoriją, kurią šiais metais papildė 2 aprašais, suskaitmenino ir aprašė 20 vnt. nuotraukų. Šiais metais užvedė bylą,, Pašyšių mokyklos istoriją“, kurią papildė 5 aprašais, suskaitmenino ir aprašė 30 vnt. nuotraukų.

Metodinė veikla.

Bibliotekininkė dalyvavo VB rengiamuose 9 gamybiniuose pasitarimuose. Juose įgyta informacijos apie bibliotekose vykstančius pokyčius, susipažinta su bibliotekų veiklą reglamentuojančiais dokumentais, sužinotos bibliotekinės veiklos naujienos, dalintasi darbo patirtimi su kitais filialų darbuotojais. Gamybinių pasitarimų metu dalyvavo šiuose mokymuose ir seminaruose:

„Bibliotekos edukacinės veiklos ypatumai, tenkinant 45-60 metų amžiaus žmonių saviugdos poreikius“. Lankytojų tyrimai atlikti Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir filialuose. Pranešėja Dalia Pupšytė, skaityklų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė.

Seminaras „Gyventojų pajamų mokestis: naujovės ir galimybės“. Pranešėja Dalia Tribičienė, Klaipėdos mokesčių inspekcijos Šilutės skyrius vyriausioji specialistė.

,,Valstybės garantuojama teisinė pagalba“. Pranešėja  Andžela Šakinienė, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Klaipėdos skyriaus vedėja.

 Mokymai, kaip naudotis „Google“ programėlėmis. Pranešėjas Ovidijus Kulda, Informacijos skyriaus bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius.

Savitarnos svetainės www.manogile.lt pristatymas: skaitiklių rodmenų deklaravimas; sumokėjimas už dujas ir elektrą vienu mokėjimu; tarifo plano į palankiausią pakeitimas; paraiškų ir prašymų teikimas. Medžiagą pristatė ESO vadybininkė.

 2018 metais teikiau paraišką Lietuvos Kultūros ministerijai kultūros paso paslaugų rinkiniui gauti ir pasiūlymus dėl projektinės veiklos Šilutės F. Bajoraičio VB direktorės pavaduotojai Jolitai Baltutienei.

Kvalifikacija

Filialo bibliotekininko (-ų) kvalifikacijos kėlimas 2018 m.

Data

Užsiėmimo pavadinimas

Užsiėmime dalyvavo

Organizatorius

Kur vyko

 

 

 

2018-04-19

2018-05-18

2018-08-29

 

 

Seminaras „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“

Kūrybiškumas: Daugiakultūriškumas

Socialinių inovacijos:

1

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos strateginės plėtros departamentas

Internete

2018-05-24

„Media 1“

1

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

2018-11-19

„Lėlių teatras – kultūrinei vaikų edukacijai“

1

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros departamentas

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Materialinė bazė

Patalpų būklė

  Patalpų būklė gera. Patalpų plotas viso 97 m². naudingas plotas 84 m².  nenaudingas plotas 13 m².

 Bibliotekoje yra skaitykla su 6 darbo vietomis, 4 vietos skirtos viešojo interneto vartotojams, 1 vieta ir 1 nešiojimas kompiuteris.

 Biblioteka apšildoma centralizuotai dujomis, iš surinktų 2 % gyventojų pajamų ir bibliotekos biudžeto pakeisti trys langai, atlikta kosmetinė jų apdaila.

Šilutės F. Bajoraičio VB Pašyšių filialo 2018 metų veiklos analizės išvados:

Sumažėjus bibliotekoje apsilankančių žmonių skaičiui, sumažėjo dokumentų išduotis. Mažėjant gimstamumui, ir gyventojų skaičiui mikrorajone ženkliai sumažėjo skaitytojų vaikų: daugelis jų šiais metais išvyko mokytis ir perėjo į suaugusiųjų skaitytojų grupę.

Tradicinių renginių pagalba, apsilankymų juose skaičiumi, stebėjimais ir asmeniniais pokalbiais, straipsniais žiniasklaidoje ir internetinėje erdvėja siekiu vykdomos veiklos efektyvumo. Džiugu, kad biblioteka populiarėja, tampa bendruomenės intelektualiosios minties, jaunimo užimtumo centru, o bibliotekinių paslaugų vartotojams siūlomas renginių turinys vis dažniau atitinka jų interesus. Biblioteka bendrauja ir bendradarbiauja su Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriumi, Pašyšių kaimo bendruomene, Juknaičių seniūnija, Šilutės savivaldybės sveikatos biuru.

Tad 2019 metais pagrindinis mano tikslas kurti bibliotekoje kūrybines erdves, kuriose vaikai galėtų išreikšti savo kūrybinį potencialą. Skirti didesnį dėmesį socialinės atskirties gyventojų grupėms : pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų įtraukimui į bibliotekos veiklą. Stiprinti bibliotekos reklamą siekiant pritraukti naujus skaitytojus.

SUDERINTA:

 

 Juknaičių seniūnas                                                                             Alfredas Gaubys

 

Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorė        Violeta Šimelionienė

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios

bibliotekos Pašyšių filialo bibliotekininkė                                          Danutė Adomavičienė