2017 m. darbų ataskaita

Darbų ataskaita galite parsisiųsti paspaudę šią nuorodą: ataskaita 2017 metų.pdf

                                                                    

                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio

                                                                                                viešosios bibliotekos direktorės

                                                                                                2017 -01-08 įsakymu Nr. V(2.4)-3

 

                  

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS F. BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

PAŠYŠIŲ FILIALO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

 Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių  filialas, atsižvelgdamas į aptarnaujamo mikrorajono gyventojų poreikius, 2017 m. rengė žodinius ir vaizdinius knygos renginius, skirtus įvairioms bendruomenės narių amžiaus grupėms. Buvo paminėti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti metai: Lietuvių kalbos kultūros metai, Piliakalnių metai, Tautinio kostiumo,  Ievos Simonaitytės metai. Tradiciškai buvo minimos žymių žmonių, rašytojų jubiliejinės datos, rengiamos dokumentų ir literatūros parodos, jų pristatymai, popietės su garsiniais knygų tekstų skaitymais, susitikimai su įdomiais žmonėmis ir kt. Buvo rengiamos profesionalaus ir mėgėjiško meno, tautodailininkų, fotografų parodos, jų pristatymai.

2017 m. Pašyšių  filiale didelis dėmesys buvo skiriamas vartotojų informaciniams poreikiams tenkinti, prieigos prie informacinių šaltinių plėtrai. Tobulinami naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai individualiai bei mokymosi grupėse, vartotojai nuolat konsultuojami, didelis dėmesys skiriamas  vaikų ir jaunimo saugumui internete, mokant juos saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, formuojant tinkamus bendravimo įgūdžius internete, supažindinant su naujomis visuomenei teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

2017 metų Šilutės F. Bajoraičio VB Pašyšių filialas veiklą organizavo siekiant  didinti Bibliotekos vaidmenį bendruomenės gyvenime, skatinant  pokyčius, gerinant bibliotekinių paslaugų prieinamumą ir naujoves: kurti bibliotekos vartotojų poreikius ir lūkesčius tenkinančią, socialinę atskirtį tarp bendruomenės narių  mažinančią aplinką. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas socialiai jautrioms visuomenės grupėms, turinčioms ribotą prieigą prie informacijos:  senyvo amžiaus asmenims ir vaikams. Pašyšių bendruomenė- nedidelė bendruomenė, kurioje visi bendruomenės nariai artimi ir puikiai vienas kitą pažįsta ,o biblioteka yra tapusi vienintelė Pašyšių mikrorajono kultūros įstaiga, kurioje palankus darbo laikas vartotojams, nemokamos paslaugos, jaukios ir šiltos patalpos, suteikia galimybę saviraiškai, mokymuisi visą gyvenimą, prieigai prie fondų ir kitų informacijos išteklių, kur bibliotekininkas – pagalbininkas, patarėjas, draugas. Uždarius Pašyšių pagrindinę mokyklą, biblioteka tapo vaikų susibūrimo vieta, kurioje jie praleidžia laiką savaitgaliais ir atostogų metu, todėl siekiant gerinti  jų užimtumą, bibliotekoje veikia vaikų raiškos erdvė ,, Naminuko Palėpė“. Joje vaikams sudarytos galimybės saviraiškai: veikia  stalo žaidimų ir įvairios meninės veiklos kampelis. Organizuojamos įvairios edukacinės veiklos, skatinančios vaikus domėtis literatūra, krašto papročiais ir tradicijomis.2017 metais  biblioteka dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro iniciatyvoje ,, Atverk duris vasarai „ir tapo laurėtu. Už dalyvavimą šioje iniciatyvoje biblioteka apdovanota švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės padėkos raštu bei edukacine- pažintine kelione į Estiją.

 

I  BIBLIOTEKOS   PRIEINAMUMAS

Bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone 2017 m. gyveno 1002 gyventojas. Pašyšių mikrorajoną sudaro  Menklaukiųi, Tarvydų , Rumšų, Vaitkaičių, Naujininkų, Okslindžių, Piktaičių, Gurgždžių gyventojai.   Pašyšių  biblioteka  įsikūrusi  pačiame  gyvenvietės  centre, buvusiame  vaikų darželio  pastate,  kitoje  pastato  dalyje Juknaičių pagr. m-klos Pašyšių skyrius ir Pašyšių medicinos punktas         

 GYVENTOJŲ SKAIČIUS

                

 

2016 m.

2017 m.

Skirtumas

Mikrorajono gyventojų skaičius

1042

1002

-40

  

 Vieningos LIBIS programos  dėka bibliotekos skaitytojams pasiekiama išsami  informacija apie filiale ir Šilutės rajono bibliotekose esantį spaudinių fondą.

Nestandartinis  aptarnavimas

          2017 metais bibliotekos darbuotoja nestacionariniu būdu aptarnavo 2  senyvo amžiaus, negalinčius lankyti bibliotekos dėl judėjimo sutrikimo skaitytojus. Pas juos apsilankyta 90 kartų,  pristatyta 635 fiz. vnt. spaudinių.

         2017 m.  Pašyšių  bibliotekoje  buvo  5 skaitytojai  knygnešiai, kurių  pagalba aptarnauti 5 skaitytojai  namuose.

 

2016m.

2017 m.

Skirtumas

Knygnešiai     

3

5

+2

Aptarnavo skaitytojų

4

5

+1

Išduota literatūros

75

203

+128

                     

 

 

 

 

 

II    FONDO  ORGANIZAVIMAS    PAŠYŠIŲ   BIBLIOTEKOJE

            Iš  viso  fonde  yra 8690 fiz. vnt. įvairių dokumentų, 5510   pavadinimų;

2016m.

2017m.

+/-

Egz.                    pav.

Egz.                    pav.

 Egz.                         pav.

8448                   5286

8690                   5510

 +242                      +224

   

Iš  viso  fonde  yra  grožinės  literatūros:  

2016m.

2017m.

+/-

egz.

egz.

Egz.

6612

6831

+219

 

 

Iš  viso  fonde  yra    šakinės  literatūros:

2016m

2017m.

+/-

Egz.

Egz.

Egz.

1836

1859

+23

 

Per  metus  biblioteka  gavo  283  naujų  dokumentų, 227  pavadinimų:

          2016m

          2017m

             +/-

Egz.                           pav.

Egz.                           pav.

Egz.                         pav.

283                            227

283                            224

  0                              -3

 

Gauta  grožinės  literatūros:

2016m.

2017m.

+/-

Egz.

Egz.

Egz.

218

231

+13

 

Gauta   šakinės   literatūros:

2016m.

2017m.

+/-

Egz.

Egz.

Egz.

65

52

-13

 

Iš valstybės biudžeto skirtų lėšų gauta-136 fiz. vnt.

Paramos keliu- 147 fiz. vnt., iš jų  periodinių leidinių- 45 fiz. vnt., 11 pav.

           1 gyventojui  tenka   dokumentų : 8,7 fiz. vnt .

           1 gyventojui tenka naujų dokumentų  0,3  fiz. vnt

            1 skaitytojui    tenka   dokumentų :  35,5 fiz. vnt

           1 skaitytojui tenka naujų dokumentų 1,2  fiz. vnt

Daugiausiai literatūros mokslo šakomis  gauta:

Grožinės literatūros 218 fiz. vnt., visuomenės mokslų 21fiz.vnt ., meno,  fotografijos, žaidimų ir sporto 14 fiz. vnt., informacinių leidinių 5 fiz.vnt., geografijos, biografijų bei istorijos 4 fiz. vnt.,  taikomųjų mokslų bei medicinos ir psichologijos ,filosofijos po 3 fiz. vnt., religijos, teologijos, gamtos mokslų po 1 fiz.vnt.

Biblioteką  knygomis  rėmė: UAB ,, Nordina“ leidykla, UAB ,, Vaga“ leidykla, labdaros ir paramos fondas ,, Švieskime Vaikus“, individualūs tiekėjai ir Šilutės F. Bajoraičio VB skaitytojai, Šilutės rajono savivaldybė, gausiausiai knygomis rėmė akcijos ,, Knygų Kalėdos 2016“ bičiuliai .

Palyginus su 2016metais, gautas toks pat skaičius naujų dokumentų (lėšų naujų dokumentų įsigijimui skirta labai panaši suma). Grožinės literatūros fondas sudaro beveik keturis penktadalis viso fondo.

Bendras  fondo  apyvartos  rodiklis   0,7 %

Grožinės  literatūros  apyvartos  rodiklis 0,5  %

Šakinės  literatūros  apyvartos  rodiklis  1,6  %

PAŠYŠIŲ   FILIALO  PERIODINIŲ  LEIDINIŲ   ANALIZĖ

2017 m. bibliotekoje  periodinius  leidinius  skaitė  93   skaitytojai    iš  jų   suaugusių 56 skaitytojų  ir 37  vaikų. Iš viso periodikos išduota 2646 periodinių leidinių . Suaugusiems: 2449, vaikams : 197 periodiniai leidiniai.

PAŠYŠIŲ   FILIALO  PERIODINIŲ  LEIDINIŲ   ANALIZĖ

Periodikos skaitomumas

2016 m.

2017 m.

Skirtumas

Vartotojų skaičius iš viso:

         iš jų suaugusiųjų

         iš jų vaikai

116

74

42

93

56

37

-23

-18

-5

Periodikos išduotis

2016 m.

2017 m.

Skirtumas

Viso išduotis:

         suaugusiems

         vaikams

3102

2892

210

2646

2449

197

-456

-443

-13

 

 

 2017 m. biblioteka gavo šiuos leidinius:  „Lietuvos rytas“ su priedais  ,,Stilius“ ir ,, TV Antena“,

rajoninius laikraščius „Pamarys“, “Šilokarčema“,“ Šilutės naujienos“ . Žurnalą  ,,Laima“. Skaitytoja  Galina Baračauskienė, bibliotekai dovanojo 2017 metų žurnalų ,,Žmonės‘‘ ir ,,Moters savaitgalis“ prenumeratą,  todėl išaugo žurnalų skaitomumas. Vaikams gauti šie periodiniai leidiniai: ,, Naminukas“, ,, Nykštukas“ ir ,,Laimiukas“, ,, Lututė“.

Skaitomiausias laikraštis išlieka  „Lietuvos rytas“. Nors periodinių leidinių skaitomumas sumažėjo, tačiau vis dar išlieka didelis, kadangi skaitytojų kontingentas pagyvenę ir senyvo amžiaus žmonės, kuriems skaityti knygas trukdo regėjimo sutrikimai. Pramoginiai - laisvalaikio žurnalai ,, Žmonės“, Lietuvos ryto priedas ,, Stilius“  populiariausi yra tarp jaunų asmenų . ,,Moters savaitgalį “ daugiau skaito vidutinio amžiaus moterys.

  Skaitomiausias  žurnalas vaikų tarpe yra „ Nykštukas“.

Tad galima daryti išvada, kad periodinė literatūra yra populiaresnė tarp senjorų ir pagyvenusių  nei

tarp moksleivių.

 

III.    BIBLIOTEKOS   SKAITYTOJŲ  APTARNAVIMAS  IR REKLAMA

      2017m. Pašyšių biblioteka aptarnauja1002 mikrorajono gyventojus. Bibliotekoje paslaugomis naudojasi 245 skaitytojai, kurie bibliotekoje per 2017 metus apsilankė 5241 kartus

       2016/2017 mokslo metais  Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriuje mokėsi 20 vaikų :  iki 6 metų- 7 vaikai, 1-4 klasėse-13 vaikai.

Biblioteka  skaitytojus  aptarnauja   nuo antradienio iki penktadienio nuo 8.30 val. iki18.00 val., šeštadienį nuo 10.00 val. iki 15.00 val.  

     Bibliotekos  skaitytojams  skirtos  8 darbo  vietos   ir  4 vietos  interneto  vartotojams.

     Bibliotekos  32 skaitytojams  išnešioti raginimai  grąžinti  knygas, dar  28 skaitytojų  skambinta  telefonu,  išsiųsti 72 elektroniniai laiškai.  

Gyventojų sutelkimo procentas:

2016 m.

2017 m.

Skirtumas +/ -

23,1%

24,4%

+1,3%

 

SKAITYTOJŲ  SUDĖTIS  2017  M.

Skaitytojų grupė

2016m.

2017m.

+/-

1.       Vaikai  ir  jaunimas

93

89

-4

2.       Bedarbiai

19

16

-3

3.       Darbininkai

26

25

-1

4.       Tarnautojai

24

29

+5

5.       Ūkininkai

11

12

+1

6.      Pagyvenę

28

30

+2

7.       Neįgalieji

8

9

+1

8.       Studentai

10

7

-3

9.      Kiti

21

28

+7

Viso                                                                                    

241

245

+4

 

Vartotojų sudėtis jau keletą metų beveik nekinta. Mažėja vaikų ir jaunimo vartotojų grupė, kadangi mažėja vaikų skaičius bibliotekos mikrorajone. Tikėtina prielaidą, kad mokiniai baigę mokyklą  ir toliau skaito bibliotekoje, bet jau priklauso STUDENTŲ ir KITŲ  vartotojų  grupei. Padidėjo literatūros užsakymų iš kitų rajono bibliotekų.

 

 

2017m.

Iš viso registruotų skaitytojų skaičius

245

Naujų registruotų skaitytojų skaičius                                              

30

Perregistruotų skaitytojų skaičius

215

 

APSILANKYMŲ SKAIČIUS:

 

2016m.

2017m.

+/-

Viso

6125

5241

- 884

Suaugusiųjų

2044

2261

+217

Vaikų

4081

2980

-1101

Lankomumas

25,4%

21,4%

-4%

 

Apsilankymų skaičius bibliotekoje lyginant su 2016 m. sumažėjo 884. Ypač sumažėjo vaikų apsilankymo bibliotekoje ir  interneto lankytojų skaičius, nes nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. buvo reorganizuota Pašyšių pagrindinė mokykla, Vyresnių klasių mokiniai išvyko į kitas Šilutės rajono mokyklas , todėl bibliotekoje lankosi tik  savaitgaliais ir atostogų metu.

DOKUMENTŲ    IŠDAVIMAS

 

2016m.

2017m.

+/-

Išduota  dokumentų  viso

7521

6380

-1141

             Vietoje

3075

2582

-493

              Į  namus

4446

3798

-648

Išduota:                    grožinės

                                  Šakinės

                   t,sk.         periodikos

3863

3658 ( 556 knyg.)

3102

3414

2966( 320 knyg.)

2646

-449

-692 (236 knyg.)

-456

Skaitomumas

31,2%

26%

-5,2%

 

SUAUGĘ  SKAITYTOJAI

 

2016m.

2017m.

+/-

Viso  skaitytojų

178 (30)

189(33)

+11

Apsilankymų  skaičius

2044

2261

+217

Literatūros  išdavimas:

5514

4875

-639

t. sk. grožinės

2196

2130

-66

Šakinės;

3318(426 knyg.)

2745( 296 knyg.)

-573(130knyg.)

t.sk.periodiniai  leidiniai

2892

2449

-443

 

Lyginant dokumentų išduotį suaugusiems, matyti, kad  išduotis sumažėjo.  Bibliotekose daugiausia skaitoma pramoginė, populiarioji pažintinė literatūra. Meilės , istoriniai romanai ir toliau išlieka populiarūs tarp vidutinio amžiaus moterų. Šiais metais padidėjo domėjimasis žymių istorinių asmenybių biografijomis, rankdarbių ir ūkio tvarkymo knygomis. Šiais metais sumažėjo šakinės literatūros  ir periodinių leidinių išduotis  , visą tai sąlygojo, kad pagyvenusio amžiaus skaitytojai dėl tam tikrų sveikatos sutrikimų  ima mažiau literatūros . Panagrinėjus skaitymo statistiką, aiškiai matyti, kad moterys skaito kur kas daugiau nei vyrai. Jei išduoties į namus didesniąją dalį sudaro populiarioji literatūra, tai išduotį vietoje sudaro periodinių ir informacinių  leidinių skaitymas. (Į namus neišduodami informaciniai,  dokumentai, visi laikraščiai).

DARBAS  SU   SKAITYTOJAIS   VAIKAIS

Vaikai  skaitytojai

 

2017m.

2017m.

+/-

Viso  skaitytojų

93

89

-4

Apsilankymų  skaičius

4081

2980

-1101

Literatūros  išdavimas:

2007

1505

-502

t. sk. grožinės

1667

1284

-383

Šakinės;

340( 130 knyg.)

221( 24 knyg.)

-119(106 knyg.)

t.sk.periodiniai  leidiniai

210

197

-13

        

Nuo 2016m. rugsėjo 1 d. Pašyšių pagrindinė mokykla reorganizuota į Juknaičių pagrindinės mokyklos  Pašyšių skyrių. Mokykloje liko tik priešmokyklinio ugdymo grupė ir pradinės klasės. Viso Pašyšių skyriuje mokosi 20 mokinių Kiti  vaikai lanko  Šilutės  miesto, Usėnų, Katyčių ir Juknaičių  pagrindines  mokyklas. Tikėtina, kad aktyviau naudojasi miesto , kitų bibliotekų  ar mokyklų bibliotekų paslaugomis. Vaikus vežant į mokyklas kitose gyvenvietėse, vaikai  vėliau grįžę, nebesuspėja apsilankyti bibliotekoje. Tik vasaros, atostogų ar savaitgalio  metu jie dažniau lankosi savo gyvenvietės bibliotekoje. Nors pats vaikų skaitytojų skaičius pakito nežymiai ,tačiau labai sumažėjo apsilankymų bibliotekoje  skaičius. Vaikų lankytojų skaičiaus mažėjimas labiausiai sietinas su kompiuterių vartotojų vaikų mažėjimu. Pastaraisiais metais vis daugiau namų ūkių įsigyja kompiuterius, tad retėja ir vartotojų vaikų apsilankymai bibliotekose. Apsilankymų skaičius  įtakoja ir literatūros išduotį vaikams. Knygas dažniau skaito I – V ir vyresniųjų klasių mokiniai, (jų tarpe ypač populiarėja  programinę literatūrą.). Mažiausias literatūros išduotiems skaičius yra 6-8 klasių mokinių tarpe.

MOKAMOS PASLAUGOS

Mokamos paslaugos vartotojams buvo teikiamos vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais: 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1- 2244 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ ir 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1- 394 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

Lankytojai turi galimybę bibliotekoje spausdinti, kopijuoti įvairius dokumentus. Tai  - mokamos paslaugos. 2017 m. vartotojams padarytos 483 dokumentų kopijos.

2017 m. gautos lėšos už teikiamas mokamas paslaugas – 45,45 €. Spausdinimas –  14,84 €, kopijavimas –  16,26 €, 25 vnt. skaitytojo pažymėjimai – 14,35€.

RENGINIAI

2017 metais Pašyšių filiale surengta 43 renginiai, juose apsilankė 1425 lankytojai.

Renginiai suaugusiems:

 

2016m.

2017m.

+/-

Apsilankymas

586

727

+141

Vaizdiniai

9

15

+6

Žodiniai

7

11

+4

 

Renginiai suaugusiems: Bibliotekoje vykę renginiai padėjo gerinti bibliotekų įvaizdį, didinti jos reikšmę bendruomenės gyvenime, vykdyti šviečiamąją veiklą, mokyti lankytojus naudotis bibliotekos informaciniais ištekliais. Siekiant suaktyvinti gyventojų domėjimąsi knyga ir biblioteka, 2017 m. bibliotekoje įvyko 26 renginiai suaugusiems , 15 iš jų vaizdiniai ir 11 žodiniai, kuriuose apsilankė 727 lankytojai. Bibliotekoje visus metus vyko renginiai skirti skaitymo populiarinimui. Susitikimai su knygų autoriais,  kraštiečiais, naujų knygų pristatymai skatinantys  domėtis mūsų krašto literatūra.

Naujus metus pasitinkant ir Tautinio kostiumo metus minint vasario 3 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale  vyko  kraštietės tautodailininkės Violetos Benetienės delmonų, sukurtų iš veltinio, parodos „Baltų mitologinės dievybės“ atidarymas ir vilnos vėlimo edukacinis užsiėmimas ,,Gėlė, sušildanti žiemą“. Parengta ir Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriaus mokiniams bei Juknaičių bibliotekos skaitytojams pristatyta  fotodokumentikos  paroda ,, Spalvų ir raštų pynė tautiniame kostiume“.

 

2017 metais bibliotekoje buvo demonstruojami darbai iš asmeninių kolekcijų. Pirmoji iš ciklo „Asmeninių kolekcijų paslaptys“ paroda bibliotekoje pristatyta vasario 3 d. Joje savo žymeklių kolekciją ir savo kūrybą pristatė buvusi Traksėdžių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Birutė Morkevičienė. Iš asmeninių archyvų 2017 metais Pašyšių filiale demonstruotos E. Blažienės kalendoriukų kolekcijos  paroda ,,Laiko žymekliai“, ir fotonuotraukų paroda ,, Objektyvo šviesa iš praeities“.

 

Tarptautinę teatro dieną palydint ir Kultūros dieną pasitinkant  Pašyšių filialo kvietimu svečiavosi Juknaičių mėgėjų teatras , vadovaujamas režisierės Dalios Minkevičienės. Pašyšiečiams kolektyvas pristatė komediją „O, amžiau...“, sukurtą pagal Regimanto Kaškausko pjesę „Meilės keturkampis“.

 

Kasmet, bibliotekų savaitę Pašyšių bibliotekos lankytojai pasitinka susitikdami su mūsų krašto rašytojais. Šiais metais Pašyšių bibliotekoje lankėsi Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas, skulptorius, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas Šikšnelis. Renginio metu svečias pristatė ne tik literatūrinę kūrybą, bet ir skulptūros darbus.

 

Spalio mėnesį vyko kraštiečio A. Šikšniaus knygos ,, Žiemojantis angelas pristatymas“. Rudenišką popietės nuotaiką stiprino Šilutės Vydūno gimnazijos mokinio Vytenio Ropės saksofono garsai.

 

Susipažinti su knyga ir labiau suprasti knygos herojų išgyvenimus, atskleisti jų nuotaiką padėjo Šilutės kamerinio dramos teatro aktoriaus Vyganto Paldausko skaitomos kūrinio ištraukos. Vienas iš dviejų knygos redaktorių Petras Skutulas pasakojo apie dviejų kraštiečių draugystę, užsimezgusią laikraščio ,,Pamarys“ puslapiuose. Renginio dalyviams autorius pristatė ir naujausius savo poezijos kūrinius, kurie kitais metais suguls jo poezijos rinktinėje ,,Močiutės pamokymai“. Šioje rinktinėje autorius sudės visą geriausią savo sukurtą poeziją. Ją prisiminti renginio dalyviams padėjo Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientas Vytenis Papievis.

Akcijos ,,Knygų Kalėdos“ renginių ciklas pradėtas Violetos Astrauskienės kūrybos pristatymu. Gruodžio 8 d. viešnia pristatė naujausią savo knygą ,,Elegijos Lakonikos“. Autorė kalbėjo, kad tai yra simbolių kalba parašytas tekstas, šiek tiek filosofinis, jame skaitytojas ras iš pasąmonės atplaukusių refleksijų, tylaus liūdesio ar ilgesio nuotaikų, kurios V. Astrauskienei asocijavosi su skaičiais, metų laikais ir savaitės dienomis. Visi knygoje pateikti tekstai iliustruoti autorės piešiniais, kurių pagrindinis veikėjas – angelas. V. Astrauskienė renginio metu pristatė ne tik savo knygą, bet ir grafikos darbų parodą ,,Laiko dulkes nupūtus“. Jos darbuose dominuoja angelas. Parodą sudaro trys ciklai: ,,Subyrėjęs pasaulis“, ,,Gyvenimo trupiniai“ ir ,,Lašas būties“.

Bibliotekos – atviros erdvės gyventojų kūrybos darbams eksponuoti. Savo darbus 2017 metais  čia pristatė amatų, meno, fotografijos kūrėjai. Viso per metus bibliotekoje eksponuota 15 parodų, kuriuose bibliotekos lankytojai susipažino su mūsų kraštiečių vaizduojamąja kūryba.

Bibliotekoje veikė macikų globos namų floristikos užimtumo grupės darbų paroda,, Paukščių taku“, tautodailininkės E. Mockienės karpinių paroda,, Šventiniai atvirukai“, Irenos - Tomkutės- Mažutienės tapybos darbų paroda, Šilutės 1-osios gimnazijos tapymo ant šilko paroda, tautodailininko E. Naujoko ir jo mokinių medžio drožinių paroda ,, Išvaduokime medį“, Šilutės krašto žurnalistų fotografijų paroda ,, Pamario kraštas ir jo žmonės“, kilnojamoji paroda , Laike neišdylantys vardai- Hermanas Zudermanas“, V. Astrauskienės grafikos paroda ,, Laiko dulkes nupūtus“.

 

Gegužės 4-ąją, pasitinkant Motinos dieną, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale praleisti popietę pakviestos mamos ir  močiutės.Džiugią nuotaiką savo dainomis dovanojo Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriaus pradinių klasių mokinių popchoras ( mokytoja Jūratė Šukienė), o bibliotekos darbuotojai pakvietė viešnias dalyvauti linksmame muzikiniame ringe „Spauskim gazą“. Muzikiniame ringe varžėsi penkios komandos: mokyklos, tėvelių, bendruomenės, skaitytojų ir jaunimo. Renginį vedė F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistai: Informacinio skyriaus vedėja Sandra Jablonskienė ir vyresnysis bibliotekininkas Ovidijus Kulda. Kiekvienai komandai, pasipuošusiai spalvingais kaspinais, buvo suteikti natų pavadinimai: „DO“, „RE“, „MI“, „FA“, „SOL“. Komandos naudojosi bibliotekos turima šiuolaikiška įranga – aktyvaus atsako sistema „Active Vote“. Į klausimus komandų nariai atsakinėjo naudodamiesi pulteliais.

                                                            

2017 metais bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru lapkričio 14 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale surengtas susitikimas su VšĮ Individualaus augimo centro psichologe Lilija Vitkauskiene. Susirinkusieji sužinojo, kas yra psichologinė branda, kuo skiriasi brandi asmenybė nuo nebrandžios, kaip reikia bendrauti su savo vaikais, kad tarp suaugusiųjų ir vaikų nebūtų įtampos ir pykčių. Klausydami lektorės paskaitos „Kasdienybėje slypintis blogis“, analizuodami jos pateiktas gyvenimiškas situacijas dalyviai mokėsi pažinti save ir kitus, rasti klausimus į rūpimus klausimus, suprasti savo poelgius, atsipalaiduoti. Balandžio 26 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale, bendradarbiaujant su Tauragės apskrities policijos komisariato Šilutės rajono komisariato bendruomenės specialiste Nerija Ropiene, vyko prevencinė vertingų daiktų žymėjimo akcija.

 

Renginiai vaikams:

 

2016m.

2017m.

+/-

Apsilankymas

772

698

-74

Vaizdiniai

6

1

-5

Žodiniai

11

16

+5

 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale šiais metais toliau plėtojamas neformalus vaikų užimtumas  būrelyje ,,Naminuko palėpė“. Populiarinant skaitymą, lavinant  kūrybiškumą ir vaizduotę bibliotekininkė organizuoja įvairias kūrybines veiklas.

Už lango švilpiant žiemos vėjui smagu susirinkti visiems drauge ir, geriant šiltą arbatą, skaityti knygas, prisiminti žinomų rašytojų vaikystės išdaigas ir kurti. Sausio ir vasario mėnesiais vyko kūrybiniai-literatūriniai pašnekesiai ,,Naminuko palėpėje“. Nuolatiniai bibliotekos lankytojai ir draugai  yra Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriaus mokinukai  ir jų mokytojos.

Sausio 3 d. mokyklėlėje surengti literatūriniai skaitymai ,,Pasimatuok šlepetę“. Paminėtas populiaraus ir vaikų mylimo rašytojo Vytauto Račicko gimtadienis.

Sausio 27 d., už lango lėtai krentant snaigėms, skambant lopšinei, prisiminta Vytės Nemunėlio slapyvardžiu rašiusio Bernardo Braždžionio kūryba. Vienas įspūdingiausių jo kūrinių jauniesiems skaitytojams, ,,Rudnosiukas“, prikaustė visų vaikų dėmesį. Šią istoriją kartu su bibliotekininke skaitė ir mokytojos. Užsiėmimo metu vaikai ne tik skaitė, b et kūrė ir ,Rudnosiuko šeimyną, visi vaidino ir dainavo prisiminę šio kūrinio personažus.

Gegužės 23 d. Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriaus mokiniai dalyvavo literatūrinių pašnekesių popietėje „Arkliuko Dominyko draugai“. Popietės metu  vaikai susipažino  ne tik su Vytauto v. Landsbergio  biografija, bet ir kūryba. Bibliotekininkė pristatė virtualią rašytojo kūrybos vaikams parodą. Joje pateiktos visos Vytauto V. Landsbergio išleistos knygos vaikams ir trumpi knygų aprašymai. 
 

Rugsėjo 12 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale vyko literatūriniai pašnekesiai ‚,Rudeninio lapo istorijos“ . Užsiėmimo metu Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriaus pradinukai kartu su bibliotekininke vartė įvairias enciklopedijas , ieškojo informacijos apie medžius, prisiminė, kokie medžiai auga Lietuvoje , kalbėjo apie jų savybes, skaitė kūrinėlius apie medžius, minė mįsles.

 

Lapkričio 10 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale lankėsi Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriaus mokinukai. Kartu su mokytojomis ir bibliotekininke jie paminėjo žinomos rašytojos gimtadienį. Popietės metu bibliotekininkė supažindino vaikus su autorės biografija, kūryba, pristatė Astridos Lindgren knygų parodėlę.


 

 

Jau trečius metus Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filialas kartu su jauniausiais bibliotekos lankytojais švenčia tradicines Vaikų velykėles. Jas organizuoja ir prizais remia „Naisių vasaros“ projektų mecenatas ir sumanytojas Ramūnas Karbauskis. Kiekvienas popietės dalyvis šiais metais buvo apdovanotas specialiai konkursui išleistu DVD, kuriame įrašytas vienos dalies muzikinis  spektaklis vaikams ir ne tik „Melagių pilis“, atliekamas Naisių vasaros teatro.

Popietė pradėta žaidimu,, Taip ir ne“, kurio metu visi prisiminė Velykų papročius, tradicijas, velykinius burtus ir įdomybes. Dalyviai žaidė muzikinius žaidimus, rideno margučius, rungtyniavo, bandydami margučių tvirtumą, skanavo Zuikio pyragą.Didįjį margutį šiais metais vaikams padėjo kurti Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriaus mokiniai kartu su mokytojomis Giedre Šerpytyte, Daina Enziniene ir Laima Stoniene.

 

 

 

Apie pasaulio pasakas ir pasakos pasaulį kovo 30 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale su vaikais šnekučiavosi Labdaros ir paramos fondo ,,Švieskime vaikus“ debiutantė, vaikų knygų autorė ir bibliotekininkė Ignė Zarambaitė. Anot jaunosios kūrėjos, niekada nereikia pamiršti, kad stebuklus mes kuriame patys. Pomėgis rašyti Ignę lydėjo nuo pat vaikystės. Poreikis analizuoti, spėlioti, kalbėtis su nematomais personažais lydi iki pat dabar. Ir visa tai – I. Zarambaitės pasakų pasaulis, atgijęs jos knygose. Susitikimo metu autorė pristatė visas savo kurtas knygas.
 

 

Nuo birželio 6d. iki 10 d. Šilutės F. Bajoraičio VB Pašyšių filiale  vyko vaikų vasaros užimtumo stovykla ,, Linksmieji bibliotekadieniai. Į stovyklą susirinko gausus būrys jaunųjų pašyšiečių, norinčių turiningai praleisti laisvalaikį .Pirmąją  stovyklos dieną stovyklautojai dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė Šilutės F. Bajoraičio VB  vyresnysis bibliotekininkas informacinėms technologijoms Ovidijus Kulda. Vaikams jis pasakojo, apie pasaulyje išpopuliarėjusį Coder Dojo

 

Antroji stovyklos diena buvo skirta vaikų kūrybiškumo ugdymui. Visi vaikai rinkosi piešimo užsiėmimus, kurių metu bibliotekininkė supažindino sui įvairiomis piešimo technikomis ir priemonėmis, dalyvavo fotosesijoje ,, Atrask save knygoje“.

Birželio 8 d. stovyklautojai lankėsi Šilutės F. Bajoraičio VB. Vaikai turėjo galimybę išbandyti galvosūkių kambarį „Bebaimių 12“. Kol viena grupė bandė ištrūkti iš galvosūkio kambario kiti stovyklos nariai dalyvavo interaktyvių žaidimų popietėje. Pasitelkus vienas iš populiariausių ir pažangiausių šiuolaikiškų technologijų, žaidimų konsoles, vaikai šoko šokius ir  surengė interaktyvias boulingo varžytuves. Jose pirmą vietą laimėjo 8 klasės mokinė Neda Neimantaitė. Ypač visus sužavėjo  laikas praleistas virtualioje realybėje – vaikai užsidėję virtualios realybės akinius, žiūrėjo vadinamuosius 360 laipsnių filmus.

 

 

Birželio 9 d. dviračiais keliavome po Juknaičių apylinkes.  Pirmiausia aplankėme Juknaičių pagrindinės mokyklos muziejų. Apie mokyklos gyvenimą, jos istoriją pasakojo Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorė Violeta Šimelionienė.  Apie darželyje veikiantį etnokultūros kampelį  pasakojo Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Toleikienė . Mūsų diena tęsėsi juknaitiškės Natalijos Domarkienės ūkyje. Ši svetinga sodybos šeimininkė apylinkėse garsėja įstabia naminių paukščių kolekcija. Su Juknaičių istorija mus supažindino Šilutės F. Bajoraičio VB Juknaičių bibliotekininkė Rasa Vaičiulienė. Aplankėme ,, Šeimos taką“ ir aukščiausią žemės pylimą Šilutės apylinkėse, Alkos piliakalnį,kurio atsiradimo istoriją šišioniškių tarme pristatė juknaitiškė ,moksleivė Iveta Kačerauskaitė.

 

Birželio10d.  vyko vaikų vasaros užimtumo stovyklos,, Linksmieji bibliotekadieniai“ uždarymas. Visą savaitę vykusios vaikų  kūrybinės, pažintinės, skaitymo skatinimo veiklos pasiekė ,,finišo tiesiąją“. Paskutinė stovyklėlės diena buvo skirta lauko žaidimams. Tad visi dalyvavo įvairiose rungtyse, žaidė žaidimus, varžėsi estafetėse, žaidė lauko domino.

 

 

Jau treji metai Šilutės F. Bajoraičio VB Pašyšių filiale vyksta neformalaus vaikų švietimo užsiėmimai .Jų metu  bibliotekininkė siūlo įvairias literatūrines- kūrybines veiklas. Visi norintys jaunieji bibliotekos lankytojai i bibliotekoje randa širdžiai mielą veiklą. Šią vasarą Pašyšių  biblioteka prisijungė prie Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamos akcijos „Atverk duris vasarai“. Kiekvieną ketvirtadienį bibliotekoje nuo 14al. vaikai rinksis į  edukacines veiklas. Jų metu  bus pristatomos naujos knygos, vyks jų aptarimai, organizuojamos filmų popietės, viktorinos, protmūšiai, mokymai ir kūrybiniai užsiėmimai. Organizuojamos vaikų darbų parodos kitose bibliotekose, statomas filmas apie biblioteką , kuriamos lauko instaliacijos, kuriomis puošime bibliotekos ir gyvenvietės erdves. Kūrybinių etu bibliotekininkė stengiasi naudoti kuo įvairesnes priemones ir technikas.

 

 

    Į kūrybinius- literatūrinius užsiėmimus bibliotekoje kiekvieną ketvirtadienį rinkosi atostogaujantys vaikai. Liepos mėnesį vyko keturi užsiėmai visiems norintiems turiningai praleisti savo vasaros laisvalaikį.Mėnesio pradžioje aktyviai ruošėmės Pašyšių kaimo šventei . Jos metu kartu su neformalaus ugdymo būrelio narėmis gaminome priemones vaikų užimtumui šventės metu. Liepos 8 d. kvietėme savo jėgas išbandyti piešiant ant maistinės plėvelės,  savo piešiniais puošėme parko medžius, o mažųjų šventės dalyvių veidukus puošėme drugeliais ir kitais pasakų personažais. Norinčius aktyviai praleisti laisvalaikį kvietėme į balionų smiginio čempionatą, ,,spalvotojo labirinto“ varžybos, taiklios rankos konkursas. Būrelio nariai ne tik aktyviai įsijungė į kaimo šventės organizavimą , bet prisidėjo ir prie gyvenvietės viešųjų erdvių puošimo. Tradiciškai kasmet jaunieji bibliotekos lankytojai gamina lauko instaliacijas, kuriomis puošia  savo gimtąjį kaimą ir džiugina vasaros palvomis dvelkiančiais darbais.

 

IV  INFORMACINĖ IR   KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA

Pašyšių filiale įrengtos 5 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 1 - bibliotekininkės, 5 – vartotojams, veikia 2 daugiafunkciniai aparatai .

2017 m. interneto prieigos paslaugomis naudojosi 94 vartotojai.

Bibliotekos lankytojai buvo konsultuojami paieškų internete ir kompiuterinio raštingumo klausimais, bibliotekoje vyko grupiniai ir individualūs kompiuterinio raštingumo mokymai. Vyko  tiesioginė transliacijos iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos . Mikrorajono gyventojai nuolat  informuojami apie esamus ir būsimus renginius viešindama gyvenvietės stenduose, internetinėje erdvėje. Taip pat skleidžia informaciją kvietimais ir lankstinukais. Kiekvienais metais, rugsėjo, mėnesį bibliotekininkė supažindina pirmokus su bibliotekos darbo tvarka, taisyklėmis ir fondais. Taip pat sistemingai informuoja mokytojus ir mokinius apie naujai gautą literatūrą, kraštotyros fondą ir renkamą kraštotyrinę medžiaga ,, Pašyšių bendruomenės istorija“, ,, Pašyšių mokyklos istorija“.

 

INTERNETAS. INTERNETO PASLAUGOS VARTOTOJAMS

 

2016 m.

2017 m.

Skirtumas

Interneto vartotojai

133

94

-39

Interneto seansų skaičius

1496

 

1068

-428

 

Internetinių apsilankymų skaičius

1496

1068

-428

Interneto seansų trukmė (val.)

1475val.

978,22val.

-496,78 val.

 

         Kompiuterinių vartotojų mokymams skirta 52  val.

Mokymų paskirtis

Apmokytų asmenų skaičius

Valandų skaičius

Individualus mokymas

71

46

Grupinis mokymas

56

6

Viso

127

52

Konsultacijų skaičius

377

 

Konsultuotų žmonių skaičius

248

 

  

2017 m. pateikta  486 informacinė  užklausa. Į  visa  užklausas  atsakyta.

237  užklausas  pateikė  moksleiviai, 249 suaugusieji.

    Daugiausia šiais metais pateiktų užklausų temos: grožinė literatūra, meno, visuomenės mokslai,  gamtos, istorijos,  geografijos, informacinių technologijų.

     Atsakyta  į  užklausas  naudotasi  šakine literatūra, enciklopedijomis,  grožiniais kūriniais, viešuoju internetu.

 

 

2016m

2017m

+/-

Informacinės  užklausos

399

486

+87

Suaugusiųjų užklausos

 

249

 

Vaikų užklausos

 

237

 

Faktografinės užklausos

 

7

 

Tikslinamosios užklausos

 

288

 

Adresinės užklausos

 

71

 

Teminės užklausos

 

120

 

 

 

Informacinės užklausos pagal mokslo šakas

 

2017

0

12

1

5

2

3

3

145

5

34

6

17

7

102

8

7

Grožinė literatūra

144

9

17

 

 

 

 

 

        Informacinis  fondo  dydis  339 egz.

Šiais metais filialo informacinis fondas pasipildė 5 naujais leidiniais.

        Kraštotyros  fondas  32 egz.

Biblioteka kaupia, saugo ir populiarina kraštotyrinę medžiagą elektroninėse laikmenose bei tradiciniu būdu. Šiais metais kraštotyrinė kartotekapapildyta  analiziniais įrašais iš einamųjų metų rajoninės („Pamarys“, „Šilokarčama“, „Šilutės naujienos“), regioninės, respublikinės periodinės spaudos (laikraščių ir žurnalų). Iš periodinių spaudinių renkama medžiaga apie Pašyšių kraštą bei jo gyventojus

  Kraštotyros fondas šiais metais  nepasipildė  naujais leidiniais. Biblioteka nuo 2015 metų renka ir sistemina kraštotyrinę medžiagą vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui  2015-2020 m.  programa apie Pašyšių bendruomenės įkūrimo istoriją .2017 metais užvedė bylą,, Pašyšių mokyklos istoriją“, parengė parodą iš asmeninių pašyšiškių archyvų,, a ,, Objektyvo šviesa iš praeities“.

 

METODINĖ   VEIKLA

  Dalyvauta9  rengiamuose Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos renginiuose ir susirinkimuose:

Vasario 2 d.  Mokymai VB filialų darbuotojams „LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė: dokumentų užsakymas, rezervavimas, išdavimas

Kovo  2 d. Seminaras „Gyventojų pajamų deklaravimas: naujovės ir pasikeitimai“. Seminarą vedė Klaipėdos apskrities VMI Mokestinių prievolių departamento Rajonų ir miestų mokesčių mokėtojų skyriaus Šilutės poskyrio vyriausioji specialistė Dalia Tribičienė.

Spalio 5 d. mokymai ,, Darbo saugos reikalavimai“. Mokymus vedė elektros inžinierius Ričardas Murauskas.

Teorinis-praktinis biblioterapijos seminaras „Pagalba skaitymui“. Lektorė – prof. dr. Daiva Janavičienė.

Gruodžio 7 d. Edukaciniai užsiėmimai: susitikimas su teatologe, projektų iniciatore, aktore Salomėja Burneikaitė.

 

 2017 metais LNB ir viešųjų bibliotekų darbuotojams www.verslo kursai.lt buvo išpirkti nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai, kursai, seminarai, skirti privačių ir valstybinių įmonių/įstaigų darbuotojams bei jų vadovams. Pasinaudojus šia galimybę visus metus individualiai tobulinau savo žinias, padėsiančias gerinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę , daug dėmesio skyriau asmeninei saviugdai.

Sausio 24 d. ,,Pasitikėjimo savimi ugdymas“.

Kovo 14d. ,,Bendravimo įgūdžių su klientais ugdymas. Ką ir kaip daryti?

Balandžio 4d. ,,Kūno kalbos klaidos bendraujant su klientais“.

Liepos 28 d. ,,BENDRAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA: sudėtingos bendravimo su žiniasklaida ir auditorija situacijos Bendravimas su žiniasklaida (2 mokymas)

Rugpjūčio29d. ,,BENDRAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA: rekomendacijos ir treniruotės Bendravimas su žiniasklaida (1 mokymas)

Rugpjūčio 30d. ,,Efektyvaus pasisakymo (prezentavimo) dėsniai“.

Rugsėjo 1d. ,,Įtaka ir manipuliacijos. Kodėl vieni žmonės manipuliuoja, o kiti ne?“, ,, Įtaka ir manipuliaicijos (1 mokymas)“, ,,Manipuliavimo psichologinis mechanizmas. Kaip atpažinti klientų, bendradarbių, partnerių manipuliacijas?“ , ,,Įtaka ir manipuliaicijos (2 mokymas)“, ,,Įtakos priemonės Įtaka ir manipuliaicijos (4 mokymas“).

Rugsęjo 5d. ,,Antimanipuliavimo strategijos ir technikos. Įtaka ir manipuliaicijos (3 mokymas)“.

Lapkričio 17d. ,,Kaip liautis atidėlioti ir pradėti veikti?“.

Gruodžio 15d. ,,Kaip įkvėpti save ir kitus darbui?“.

MATERIALINĖ BAZĖ

 Patalpų  būklė  gera. Patalpų  plotas  viso  97 m².  naudingas  plotas  84 m².   nenaudingas  plotas  13 m².

 Bibliotekoje  yra  erdvi  skaitykla  su  6   darbo  vietomis,4  vietos skirtos viešojo  interneto  vartotojams, 1 vieta ir 1 nešiojimas kompiuteris, gautas  multifuncinis  aparatas.

     Biblioteka  apšildoma  centralizuotai dujomis, tačiau dėl senų langų bibliotekoje šalta. Nuo 2014 2 seni langai pakeisti naujais plastikiniais langais, šiais metais taip pat numatoma pakeisti vieną langą iš surinktų  2 % gyventojų pajamų mokesčio.

Šilutės F. Bajoraičio VB Pašyšių filialo 2016 metų veiklos analizės išvados:

Bibliotekai rūpi kiekvienas bendruomenės žmogus – potencialus bibliotekos lankytojas, bendramintis, gražios ir kūrybingos aplinkos kūrėjas ir puoselėtojas.

Tradicinių renginių pagalba, apsilankymų juose skaičiumi, stebėjimais ir asmeniniais pokalbiais, žiniasklaidos dėmesiu – nesunku nustatyti vykdomos veiklos efektyvumą, visuomenės palankumą (arba - nepalankumą). Džiugu, kad biblioteka populiarėja, tampa bendruomenės intelektualiosios minties, jaunimo užimtumo centru, o bibliotekinių paslaugų vartotojams siūlomas renginių turinys vis dažniau atitinka jų interesus. Biblioteka bendrauja ir bendradarbiauja su Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyriumi, Pašyšių kaimo bendruomene, Juknaičių seniūnija, Šilutės savivaldybės sveikatos biuru.

Problema: Mažėjant mokinių skaičiui, rajone nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. Pašyšių pagrindinė mokykla reorganizuota į Juknaičių pagrindinės mokyklos Pašyšių skyrių, to pasekoje sumažėjo bibliotekos vartotojų( mokyklinio amžiaus) apsilankymų. Apsilankymų skaičius  įtakoja ir literatūros išduotį vaikams. Tad 2018 metais pagrindinis mano tikslas kurti bibliotekoje kūrybines erdves, kuriose vaikai galėtų išreikšti savo kūrybinį potencialą. Stiprinti bibliotekos reklamą siekiant pritraukti naujus skaitytojus.

 

SUDERINTA 

Juknaičių  seniūnas                                                                                              Alfredas Gaubys                                                                                 

2018-01-12

 

 

SUDERINTA

Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorė                                      Violeta Šimelionienė

2018-01-12

 

RENGĖ

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio VB

Pašyšių filialo vyr. bibliotekininkė                                                                 Danutė Adomavičienė

2018-01-12