PATVIRTINTI

Šilutės rajono savivaldybės Fridriko Bajoraičio

viešosios bibliotekos direktorės

2016 m. sausio mėn. 04 d. įsakymu Nr. V(2.4)-4

 

ŠILUTĖS SAVIVALDYBĖS F. BAJORAIČIO VIEŠOSIO BIBLIOTEKOS

PAŠYŠIŲ FILIALO

2015 M. DARBO ATASKAITA

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos seimas 2015 metus paskelbė Etnografinių regionų metais VB Pašyšių filialas organizavo renginius, kurie prisidėjo prie Mažosios Lietuvos etnografinio savitumo, papročių bei tradicijų autentiškumo sklaidos, etninės kultūros vertybių puoselėjimo ir išsaugojimo. Norint pabrėžti Klaipėdos krašto etnografinio regiono savitumą ir išskirtinumą visos Lietuvos kontekste, skatinant domėtis mūsų krašto istoriniu ir kultūriniu paveldu, siekiant populiarinti Pamario krašto etninę kultūrą Šilutės F. Bajoraičio VB Pašyšių ir Kintų filialų bibliotekos sudarė Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros puoselėjimo programą „Kraštas, kurį kaskart atrandame iš naujo...“. Šios programos tikslas: Populiarinti ir puoselėti Mažosios Lietuvos krašto etnografinį savitumą, papročių bei tradicijų autentiškumą, perimamumą, sklaidą, stiprinti etninės kultūros vertybes (vedami edukaciniai užsiėmimai- ,,Riešinių raštai ir mezgimo subtilybės“, kartu siu Šilutės F. Bajoraičio skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininke D. Jucikaite parengta fotodokumentikos paroda „Mažoji Lietuva: etnografinio regiono savitumas“, virtuali paroda „Klaipėdos krašto tautinio kostiumo istorija ir ypatumai“, Jūratės Rinkauskienės (Šilutė) Pamario krašto lėlių su tautiniais kostiumais „Pievininkės“, Birutės Servienės karpinių paroda „Pamario ženklai“, Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų paroda „Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai”, Pašyšių ir Kintų vaikų keramikos darbų paroda „Mūsų rankų palytėtas“. Neformalaus ugdymo būrelyje ,,Naminuko palėpė“ vyko edukaciniai užsiėmimai, kuriuose vaikai tobulino skaitymo įgūdžius, prisiminė rašytojų kūrybą, patys mokėsi kurti , aplankė Šilutės H. Šojaus muziejų kur dalyvavo lietuvninkų tarmės pamokėlėje. Bendradarbiaujant su Pašyšių pagrindinės mokykla buvo vedamos integruotos lietuvių literatūros pamokos iš ciklo ,,Žymių žmonių gyvenimo knyga“, mokymai: „Elektroninės patyčios“, protų mūšis ,,Nepaskęs interneto jūroje!“, ,,Pasakorių čempionatas“ pagal H. K. Anderseno pasakas.

Gautas finansavimas( 240eurų) iš Šilutės savivaldybės Juknaičių seniūnijos vaikų vasaros stovyklos organizavimui. Nuo liepos 14 d. iki 18d. stovyklėlėje,,Čia aš gimiau, čia aš užaugau“ kasdien rinkdavosi 20 vaikų. Jos metų aplankytas Kintų Vydūno kultūros centras, kuriame stovyklautojai dalyvavo ekskursijoje ir paskaitoje ,, Pamario krašto papročiai ir tradicijos“, ,, Emalio meno“, ,,Nuspalvink vėtrungę“ edukaciniuose užsiėmimuose, aplankė Šilutės muziejų, dalyvavo paskaitoje "Iliustruota Klaipėdos krašto istorija ir susipažino su knygų restauravimo eiga. Bibliotekoje vyko susitikimas, Audriumi Šikšniumi. Buvo organizuojamos Valdemaro Tisaičio

(Šilutė) karikatūrų ,,Su šypsena per gyvenimą“, menininkės Olgos Putinienės (Šilutė) piešinių „Gamtos atspindžiai geometrinėmis formomis“ parodos.

Etnografiniai metai palydėti renginiais: folklorinio ansamblio ,,Ramytė“ (vad. Giedrė Pocienė) edukacine programa ir advento popiete ,,Vakaro pasakos, kuriame Mažosios Lietuvos tautosaką, papročius bei tradicijas pristatė Pašyšių pagrindinės mokyklos mokiniai.

Kartu su Šilutės F. Bajoraičio VB Juknaičių ir Usėnų filialais organizuotas protų mūšis ,, Aš žinau, sužinok ir tu“. Skirtas savivaldos dienai.

Vykdomi fondo organizavimo darbai (bibliotekos dokumentų fondo kodavimas, skaitmeninių brūkšninių kodų įklijavimas, fondo organizavimas ir apskaita). Pasitekus įvairias informavimo priemones nuolat dirbama su skaitytojais skolininkais, gerinama lankytojų aptarnavimo kokybė, rašomi informaciniai straipsniai Šilutės F. Bajoraičio VB ir Pašyšių bibliotekos tinklalapiuose, rajoninėje spaudoje. Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Vaikų ir jaunimo skaitymas kaip iššūkis XXI amžiuje: bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2015“, kuri vyko LR Seime.

 

I  BIBLIOTEKOS PRIEINAMUMAS

Pašyšių biblioteka įsikūrusi pačiame gyvenvietės centre, buvusiame vaikų darželio pastate, kita pastato dalis priklauso mokyklai.

Pašyšių mikrorajone yra 14 kaimų, gyvena 1008 gyventojai. Pašyšių mikrorajoną sudaro Menklaukiųi, Tarvydų , Rumšų, Vaitkaičių, Naujininkų, Okslindžių, Piktaičių, Gurgždžių gyventojai.

Pašyšių pagrindinėje mokykloje mokosi 71 vaikai : iki 6 metų- 9 vaikai, 1-4 klasėse-19 vaikai, 5-10 klasėse-43 vaikai.

 

Nestandartinis aptarnavimas

2014 m. Pašyšių bibliotekoje buvo 2 skaitytojai knygnešiai, kurių pagalba aptarnauti 3 skaitytojai namuose.

 

2014 m.

2015 m.

Skirtumas

Knygnešiai 

2

2

0

Aptarnavo skaitytojų

3

3

0

Išduota literatūros

43

63

+20

 

 

 

 

 

 

II FONDO ORGANIZAVIMAS PAŠYŠIŲ BIBLIOTEKOJE

Iš viso fonde yra 9325 fiz. vnt. įvairių dokumentų, 5734 pavadinimų;

2014m.

2015m.

+/-

Egz.     pav

 Egz.     pav.

 Egz.       pav.

 10026    5890

 9325    5734

 -701       -156

 

 

 

 

Iš viso fonde yra grožinės literatūros:

2014m.

2015m.

+/-

Egz.

egz.

Egz.

8693

8240

-453

 

Iš viso fonde yra šakinės literatūros:

2014m

2015m.

+/-

Egz.

Egz.

Egz.

1333

1085

-248

 

Per metus biblioteka gavo 276 naujų dokumentų, 202 pavadinimų:

2014m

2015m

+/-

Egz.       pav.

Egz.       pav.

Egz.       pav.

307       242

276        202

-31       -40

 

Gauta grožinės literatūros:

2014m.

2015m.

+/-

Egz.

Egz.

Egz.

239

227

-12

 

Gauta šakinės literatūros:

2014m,

2015m.

+/-

Egz.

Egz.

Egz.

68

49

-19

 

Iš valstybės biudžeto skirtų lėšų gauta133 fiz. vnt., 133 pav.( sumoje 917,23Eur.).

Paramos keliu-86 fiz. vnt., 69 pav. ( sumoje 387,75 Eur.)

Periodinių leidinių- 59 fiz. vnt., 11 pav.

1 gyventojui tenka dokumentų : 10,80

1 gyventojui tenka naujų dokumentų 0,27

1 skaitytojui tenka dokumentų : 40,5

1 skaitytojui tenka naujų dokumentų 1,26

Biblioteką knygomis rėmė: ,, Knygų Kalėdos 2015“-akcijos bičiulis, Labdaros ir paramos fondai ,,Saulė ir vėjas“ ir ,,Švieskime vaikus“, dienraštis ,,Lietuvos rytas“ .

 

2014 m. bibliotekoje nurašyta spaudinių viso:

2014m..

2015m.

+/-

egz.       pav.

Egz.       pav.

Egz.        pav.

363       118

977        358

 +614       +240

 

Grožinės literatūros nurašyta:

2014m.

2015m.

+/-

Egz.

Egz.

Egz.

305

680

+375

 

Šakinės literatūros nurašyta:

2014m.

2015m.

+/-

Egz.

Egz.

Egz.

58

97

+39` 

 

Bendras fondo apyvartos rodiklis 0,8 %

Grožinės literatūros apyvartos rodiklis 0,56 %

Šakinės literatūros apyvartos rodiklis 3,4 %

2015 m. Atlikus nepaklausios ir susidėvėjusios literatūros fondo atranką nurašyta 977 fiz. vnt., iš jų knygų – 918 fiz. vnt.

Dokumentų nurašymo priežastys:

Susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai 918 fiz. vnt.

Praradę aktualumą periodikos leidiniai-59 fiz. vnt.

 

PAŠYŠIŲ FILIALO PERIODINIŲ LEIDINIŲ ANALIZĖ

2015 m. bibliotekoje periodinius leidinius skaitė 138 skaitytojai iš jų 87 suaugusių skaitytojų ir 51 vaikų.

2014m

2015m.

+/-

Skaitytojai   išduota

Skaitytojai  išduota

Skaitytojai   išduota

75     3290

 138     3441

 +63                 + 151

 

Iš viso išduota 3441 periodinių leidinių. Suaugusiems: 3121 ,vaikams: 320 periodiniai leidiniai.

 

Periodinių leidinių išdavimo analizė

Eil. nr.

Dokumento pavadinimas

Kiekis

Iš viso

Suaugusieji

Vaikai

1.

Lietuvos rytas

600

594

6

2.

Šilokarčema

554

551

3

3.

Pamarys

552

548

4

4.

Šilutės naujienos

551

547

4

5.

Bičiulystė

38

38

-

6.

Žmonės

378

373

5

7.

Moters savaitgalis

170

168

2

8.

Moters savaitė

41

41

-

9.

Moteris

86

84

2

10.

Edita

82

79

3

11.

Bičiulis

2

2

-

12.

Gyvieji šaltiniai

1

1

-

13.

Metai

4

3

1

14.

Panelė

87

48

39

15.

Flintas

118

17

101

16.

Naminukas

56

8

48

17.

Laimiukas

25

15

10

18.

Nykštukas

93

3

90

19

Musė pusė

2

-

2

Iš viso

3441

3121

320

           

 

Periodikos leidinių žodinė analizė

2015 m. biblioteka gavo šiuos leidinius: „Lietuvos rytas“ su priedais ,,Stilius“ ir ,,TV Antena“, rajoninius laikraščius „Pamarys“, “Šilokarčema“, “Šilutės naujienos“. Žurnalai ,,Moteris“, ,,Bičiulis“, Gyvieji šaltiniai“, ,, Kultūros barai“, ,, Metai“. Skaitytojos Galina Baračiauskienė, Asta Stonkuvienė ir Jovita Kavaliauskienė dovanojo ,, Editos“ , ,, Žmonių‘‘, ,,Moters savaitgalio“ , ,,Moters savaitės“, ,, Panelė“ prenumeratą metams, todėl išaugo žurnalų skaitomumas.

Skaitomiausias laikraštis buvo „Lietuvos rytas“. Iš žurnalų labiausiai skaitomas ,, Žmonės“, ,,Moters savaitgalis“ ,, Moteris“ ir ,,Stilius“ ( Lietuvos ryto priedas).

Skaitomiausias žurnalas paauglių ir vaikų tarpe buvo: „Flintas“ , „Nykštukas“, „ Naminukas“ ir

,,Panelė“.

 

III. BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS IR REKLAMA

2015m. Pašyšių bibliotekoje skaitė 238 skaitytojai ,gyvena mikrorajone 1008 gyventojai. Biblioteka skaitytojus aptarnauja nuo antradienio iki penktadienio nuo 8.30 val. iki18.00 val, šeštadienį nuo 10.00 val. iki 16.00 val. 2015m. biblioteka dirbo dirbo 284 dienas per metus, 2245 darbo valandas.

Bibliotekos skaitytojams skirtos 8 darbo vietos ir 4 vietos interneto vartotojams.

Bibliotekos 42 skaitytojams išnešioti raginimai gražinti knygas, dar 16 skaitytojų skambinta telefonu, 36 išsiųsti elektroniniai laiškai.

 

SKAITYTOJŲ SUDĖTIS 2014 M.

Skaitytojų grupė

2014m

2015m

  1.  Vaikai ir jaunimas

97

95

  1.  Bedarbiai

19

20

  1.  Darbininkai

23

25

  1.  Tarnautojai

23

23

  1.  Ūkininkai

12

10

  1.  Pensininkai ir invalidai

35

37

  1.  Studentai

8

5

  1. Kiti

8

23

Viso

225

238

 

DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

2014m

  2015m

Išduota dokumentų viso

7009

7546

    Vietoje

3193

3186

    Į namus

    Stebėjimo būdu

3816

4360

Išduota:     grožinės

         Šakinės

     t,sk.   periodikos

3530

3479

3290

 

3839

3707 (266 knyg.)

3441

Skaitomumas

32,1

31,5

 

SUAUGĘ SKAITYTOJAI

 

2014m

2015m.

Viso skaitytojų

128

168 (25)

Apsilankymų skaičius

908

1389

Literatūros išdavimas:

4590

5470

t. sk. grožinės

1561

2119

Šakinės;

2901

3351(235 knyg.)

t.sk.periodiniai leidiniai

2791

3116

 

RENGINIAI SUAUGUSIEMS

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio

Forma

Renginio

Data

Lank.

Sk.

1.

Edukacinis praktinis užsiėmimas pašyšiškiams ,,Riešinių raštai ir mezgimo subtilybės“ (ved. Nijolė Stirbienė, Pašyšiai). Dalyviai susipažins su riešinių mezgimo ir nešiojimo tradicija, ornamentika, mezgimo technika ir pradės megzti riešines.

Žodinė

01.17

 

8

2.

Pašyšių ir Kintų moterų rankdarbių paroda ,,Riešinės kalba protėvių raštais“.

Vaizdinis

01-17 iki 02-15

30/28

3.

Macikų globos namų užimtumo grupės ,, prie židinio“ gyventojos L. Laureckytės kryželiu siuvinėtų darbų paroda ,, Žydėjimo stebuklas“

Vaizdinis

01-05 iki 02-05

20/35

4.

Arvydo Šikšniaus knygos ,, Gyvenimo gyventojai“ pristatymas, dalyvaujant autoriui

Žodinis

02-26

30/8

5.

Akcija „Atvirų durų mėnuo bibliotekoje“ – gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu, konsultacijos lankytojams.

Žodinis

03-01 iki 04-01

0/10

6.

Kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusiems

 ,,Elektroninės paslaugos“

Žodinis

03-26

0/7

7.

Valdemaro Tisaičio

( Šilutė) karikatūrų parodos pristatymas ,, Su šypsena per gyvenimą“ Pašyšių bendruomenei, dalyvaujant autoriui.

Skirta melagių ir juokų dienai?

Vaizdinis

04.01

 

32/24

8.

Paskaita- mokymai ,, Šiaurietiškas ėjimas- sveikatingumo ir aktyvaus poilsio praleidimo forma“

Žodinis

04-28

10/10

9.

Birutės Servienės karpinių paroda „Pamario ženklai“.

Skirtas etnografinių regionų metams

Vaizdinis

05-09 iki 06-09

32/19

10.

Sveikatinimo paskaita ,, Organizmo valymas ir stiprinimas natūraliomis sultimis“

Žodinis

05-13

12/5

11.

Menininkės Olgos Putinienės ( Šilutė) piešinių paroda – fraktalai ,, Gamtos atspindžiai geometrinėmis formomis“

Vaizdinis

06-10 iki 07-30

19/45

12.

Keliaujanti dailininkės tekstilininkės Irenos Piliulytės gobelenų paroda ,, Stebuklo beieškant“

Vaizdinis

09-10 iki 09-30

40/40

13.

Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodos „Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai” Skirtas etnografinių regionų metams.

Vaizdinis

10-09 iki10-25

30/28

14.

Usėnų- Pašyšių- Juknaičių bendruomenių proto mūšis ,, Aš žinau, sužinok ir tu“.

Skirtas savivaldos dienai.

Žodinis

10-09

-

15.

Mokymai suaugusiems ,, Lesto –palengvins mūsų gyvenimą“

Žodinis

11-16

-/10

16.

Etnografinio kolektyvo ,, Ramytė‘‘edukacinės programos pristatymas Pašyšių bendruomenei

Žodinis

 

25/40

17

„Vakaro pasakos“. Muzikuos ir Mažosios Lietuvos tautosaką, papročius bei tradicijas pristatys Pašyšių pagrindinės mokyklos mokiniai (vad. Eurika Blažienė, Jolanta Pėžienė

Žodinis

12-18

25/17

 

2015 m. suaugusiems bibliotekos skaitytojams parengta 17 renginių: 10 žodinių renginių, ir 7 vaizdiniai renginiai. Išviso bibliotekos renginiuose apsilankė 473 suaugusieji.

Bibliotekos filiale organizuojama kultūrinė veikla – vykstantys renginiai, eksponuojamos meno, tautodailės, mokinių, kitų bendruomenės narių darbų parodos – pritraukia daugiau lankytojų didelio susidomėjimo ir gausios auditorijos.

 

DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS

Pašyšių pagrindinėje mokykloje mokosi 71 vaikas. Kiti vaikai lanko Šilutės miesto ir Juknaičių pagrindines mokyklas.

 

Vaikai skaitytojai

 

2014m.

2015m.

Viso vaikų skaitytojų

97

95

Skaitytojų sudėtis

 

 

I-IV kl.

30

22

V-VIII

36

47

IX-XII

27

25

Ikimokyklinukai

4

-

Apsilankymų skaičius

2329

2457

Literatūros išdavimas

2547

2076

Grožinės literatūros

1969

1720

Šakinės literatūros

578

356( 31 knyg.)

t.sk. periodikos leidinių

499

325

 

RENGINIAI VAIKAMS

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio

Forma

Data

Lank.

Sk.

1.

Iš ciklo,, Žymių žmonių gyvenimo knyga...“. Integruota literatūros pamoka ,, Dienai brėkštant...“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniams.

Skirta Antano Baranausko gimimo 180 metinėms paminėti.

Žodinė

01.23

 

12/-

2.

Edukaciniai užsiėmimai vaikams ,, Naminuko palėpėje“.

 ,, Snaigių šokis“

Žodinis

01-24

8/-

3.

Keliaujanti fotodokumentikos paroda „Mažosios Lietuvos etnografinio regiono savitumas“.

Skirta etnografinių regionų metams.

Vaizdinis

02.05 iki 03-05

32/25

4.

Diskusija5-10 klasių mokiniams,, Ar elektroninėje erdvėje bendrauji saugiai“.

Renginys skirtas saugaus interneto savaitei

Žodinis

02-13

10/-

5.

Iš ciklo,, Žymių žmonių gyvenimo knyga...“. Integruota pamoka,, Užmigusio miesto pasakutės“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniams.

Skirtas Emilijos Liegutės 85 gimimo metinėms

Žodinis

02-24

10/2

6.

Edukaciniai užsiėmimai ,,Naminuko palėpėje“ ,, Skaitymai tyloje“

Žodinis

02-28

12/1

7.

Pilietinė akcija ,, Lietuvai ir man“.

Žodinis

03-07

15/1

8.

Iš ciklo „Lietuvos istorijos puslapiai“. Šviesos skaitymai „Lietuva –tai visi“ (pagal J. Marcinkevičiaus kūrybą)

Skirta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė atkūrimo 25-mečiui ir poeto, dramaturgo Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms.

Žodinis

03-10

40/13

9.

Virtualios parodos „Klaipėdos krašto tautinio kostiumo istorija ir ypatumai“ pristatymas,Pašyšių pagrindinės mokyklos 1-10 klasių mokiniams.

 

Vaizdinis

03-13

30/4

10.

Edukaciniai užsiėmimai Pašyšių pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokiniams mažosios lietuvos tautinis kostiumas“- kostiumo kūrimo iš buitinių atliekų .

 

Žodinis

03-18

15/3

11.

Jūratės Rinkauskienės (Šilutė) Pamario krašto lėlių su tautiniais kostiumais paroda „Pievininkės“.

Vaizdinis

03-13 iki 04-01

52/19

12.

Virtualios parodos ,,Jie nešė šviesą į mūsų namus“ pristatymas Pašyšių pagrindinės mokyklos mokiniams.

Skirtas Knygnešio dienai.

Žodinis

03-19

14/2

13.

Edukaciniai užsiėmimai ,,naminuko palėpėje“- Kiškio krepšelyje- Velykos“

Žodinis

03-27

12/2

13.

Lietuvninkų tarmės pamokėlė ,,šišioniškai“ Šilutės H. Šojaus muziejuje

Žodinis

04-03

12/5

14.

Vaikų velykaitės-mažiausiems pašyšiečiams.

Žodinis

04-10

18/3

15.

,,Pasakorių čempionatas“:

Inscenizuotų miniatiūrų kūrimas, kūrybinės dirbtuvės pagal H. K. Anderseno pasakas.

Skirtas H. K. Anderseno gimimo metinėms

Žodinis

04-15

25/3

16.

Protų mūšis ,,Nepaskęs interneto jūroje!“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 7-9 klasių mokiniams.

Renginys skirtas bibliotekininkų savaitei.

Žodinis

04-23

20/4

17.

Iš ciklo ,, naminuko palėpėje‘ Literatūrinė-praktinė laboratorija ,,mažieji moksliukai“, pagal R. Ir L Česūnų knygą ,, mėgintuvėlio kelionė“

Žodinis

04-25

8/1

18.

Mokymai „Elektroninės patyčios“ Pašyšių pagrindinės mokyklos 5-9 klasių mokiniams

Žodinis

05-23

12/0

19.

Iš ciklo ,,naminuko palėpėje“ Spalvų vaivorykštė vaikyste“, pagal M. Vainilaičio kūrybą.

Žodinis

05-30

9/0

20.

Iš ciklo ,,Naminuko palėpėje“ Kuriančios rankos, užsiėmimas skirtas pašyšių viešosioms erdvėms puošti.

Žodinis

07-01

15/2

21.

Vaikų vasaros stovykla „Čia aš gimiau, čia aš užaugau“ (pagal atskirą programą).

Skirta Pamario krašto tautosakos liaudies muzikos, šokio ir žaidimų, tautodailės, tradicinių amatų populiarinimui, krašto tiriamajai veiklai.

Žodinis

07-14 iki 07-18

40/4

22.

,,Pietų skaitymai“ Susitikimas su vaikų rašytoju S. Poškumi ir vertėja J. M abraityte

Žodinis

09-10

25/5

23.

„Gražaus elgesio ABC“: vaikų susitikimas su policijos bičiuliu šuniuku Amsiumi.

Skirtas policijos ir gyvūnų dienai.

Žodinis

10-15

28/5

24

Pašyšių ir Kintų vaikų keramikos darbų paroda „Mūsų rankų palytėtas“.

Vaizdinis

11-27 iki 12-05

45/28

25.

(Kūrybiškumo kodas) – edukaciniai užsiėmimai vaikams ,,Šiltos kalėdos“- dekoracijų kūrimo pamokėlė

Žodinis

12-05

22/4

 

2015m. bibliotekoje skaitytojams vaikams parengta 25 renginių: 4 vaizdiniai ir 21 žodiniai. Renginiuose apsilankė 814 vaikų. Neformalaus ugdymo būrelyje ,,Naminuko palėpė“ vyko edukaciniai užsiėmimai, kuriuose vaikai tobulino skaitymo įgūdžius, prisiminė rašytojų kūrybą, patys mokėsi kurti , aplankė Šilutės H. Šojaus muziejų kur dalyvavo lietuvninkų tarmės pamokėlėje. Bendradarbiaujant su Pašyšių pagrindinės mokykla buvo vedamos integruotos lietuvių literatūros pamokos iš ciklo ,,Žymių žmonių gyvenimo knyga“, mokymai: „Elektroninės patyčios“, protų mūšis ,,Nepaskęs interneto jūroje!“, ,,Pasakorių čempionatas“ pagal H. K. Anderseno pasakas.

Gautas finansavimas( 240eurų) iš Šilutės savivaldybės Juknaičių seniūnijos vaikų vasaros stovyklos organizavimui. Nuo liepos 14 d. iki 18d. stovyklėlėje,, Čia aš gimiau, čia aš užaugau“ kasdien rinkdavosi 20 vaikų. Jos metų aplankytas Kintų Vydūno kultūros centras, kuriame stovyklautojai dalyvavo ekskursijoje ir paskaitoje ,, Pamario krašto papročiai ir tradicijos“, ,,Emalio meno“, ,,Nuspalvink vėtrungę“ edukaciniuose užsiėmimuose, aplankė Šilutės muziejų, dalyvavo paskaitoje "Iliustruota Klaipėdos krašto istorija ir susipažino su knygų restauravimo eiga.

Jos metu vykdomos veiklos padėjo geriau adaptuotis sunkiai bendraujantiems, asocialių šeimų vaikams. Edukacinės veiklos skatino vaikų kūrybiškumą, pilietinės atsakomybės jausmą, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūžius.

 

IV INFORMACINIS KRAŠTOTYROS DARBAS

2015 m. pateikta 232 informacinė užklausa. Į visa užklausas atsakyta.

126 užklausas pateikė moksleiviai,106 suaugusieji.

Užklausų temos: grožinė literatūra, visuomenės mokslai, gamtos, istorijos, geografijos, informacinių technologijų.

Atsakyta į užklausas naudotasi šakine literatūra, enciklopedijomis, grožiniais kūriniais, viešuoju internetu.

 

2014m

2015m

+/-

Informacinės užklausos

105

232

+127

 

Informacinis fondo dydis 335 egz.

Kraštotyros fondas 32 egz.

Kraštotyros kartoteka papildyta naujais aprašymais iš rajoninių spaudinių. Į kartoteką įjungta 13 kortelių, iškarpomis papildytas aplankalas.

 

V INTERNETO VARTOTOJAI

Viešojo interneto vartotojams skirtos 4 darbo vietos.

Interneto svetainėje užregistruota102 vartotojai.

Virtualių apsilankymų skaičius: 1569

Seansų skaičius: 1762

Seansų trukmė:1642Val.

 

Kompiuterinių vartotojų mokymams skirta val. (2014 m.- 71 val.)

Mokymų paskirtis

Apmokytų asmenų skaičius

Valandų skaičius

Individualus mokymas

115

64

Grupinis mokymas

30 .

5

Viso

157

69

Konsultacijų skaičius: 460

Konsultuotų žmonių skaičius:374

 

METODINĖ VEIKLA

Dalyvauta 9 gamybiniuose susirinkimuose, seminaruose kuriuose teikiama metodinė pagalba, konsultuojamasi darbo klausimais.

03-05 Seminaras “Gyventojų 2014 metų pajamų ir turto elektroninis deklaravimas“, lektorė Klaipėdos aps. VMI Mokestinių prievolių departamento rajonų ir miestų mokesčių mokėtojų skyriaus Šilutės poskyrio vyr. specialistė Dalia Tribičienė.

03-31 Renginys „Hugo Šojui-170“, skirta Šilutės miesto mecenato , kultūros ir visuomenės veikėjo Hugo Šojaus 170-osioms gimimo metinėms.

10-8 iki 10-09 Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Vaikų ir jaunimo skaitymas kaip iššūkis XXI amžiuje: bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2015“, kuri vyko LR Seime.

10-13 Mokymai „AB LESTO klientų savitarnos svetainė www.manoelektra.lt“, mokymus vedė AB LESTO Vakarų regiono klientų aptarnavimo departamento Šilutės klientų aptarnavimo centro vadovė Aurelija Židickytė.

10-07 Dalyvauta seminare „Streso valdymas“, kurį vedė kompanijos OVC consulting lektorė Mirolanda Trakumaitė.  

11- 23 d. - gruodžio 11 d. nuotolinių mokymų kursai: „Bibliotekų paslaugų pateikimas virtualiose erdvėse“ (vadovė Airida Samanavičienė) ir „Parodų rengimas bibliotekose“ (vadovė Daiva Nakrošienė). Mokymai vyko 3erdvės.lt portale“. Sėkmingai išlaikyti mokymų tęstai ir atliktos užduotys, įgyti pažymėjimai.

12 23 d. dalyvauta kalėdinėje kolektyvo išvykoje. Aplankyti Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Venckų bei Slengių (Gindulių) filialai. Aplankyta Klaipėdos Prano Domšaičio galerija Japonijos fondo kilnojamąją parodą „Japonijos lėlės“

 

MATERIALINĖ BAZĖ

Patalpų būklė gera. Patalpų plotas viso 97 m. naudingas plotas 84m. nenaudingas plotas 13m.

Bibliotekoje yra erdvi skaitykla su 6 darbo vietomis,4 vietos skirtos viešojo interneto vartotojams, 1 vieta ir 1 nešiojimas kompiuteris, gautas multifuncinis aparatas.

Biblioteka apšildoma centralizuotai dujomis, patalpos jaukios ir šiltos.

Išvados: bibliotekos skaitytojai džiaugiasi jaukioje, erdvioje skaitykloje galėdami paskaityti spaudą.

 

 

SUDERINTA

juknaičių seniūnijos seniūnas Alfredas Gaubys

2016-01-15

 

SUDERINTA

Šilutės r. pašyšių pagrindinės mokyklos direktorė              Liudmila kazlauskienė

2016-01-15

 

RENGĖ

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio VB

Pašyšių filialo vyr. bibliotekininkė Danutė Adomavičienė

2016-01-15